ЯчIыфэхэм ятыжьын къызэтыраIэжэщт

Дзэм кIонхэу мобилизацием илъэхъан къызэджагъэхэм, хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлажьэхэрэм ыкIи зигугъу къэтшIыгъэхэм яунагъохэм арысхэм, контракткIэ къулыкъу зыхьыхэрэм ыкIи яшIоигъоныгъэкIэ дзэ къулыкъум кIуагъэхэм потребительскэ кредит, ипотекэ ыкIи займэу ателъым фэгъэхьыгъэ хэбзэгъэуцугъэ УФ-м и Къэралыгъо Думэ ятIонэрэ ыкIи ящэнэрэ еджэгъумкIэ зэгъусэу ыштагъ.

ФэгъэкIотэн уахътэу кредитхэм ятын къызэтезыгъэуцорэр зэрафагъэпсыщт шIыкIэм ар ехьылIагъ.

ЧIыфэ зыштагъэм къыгъэнэфэрэ пIа-лъэм фэдиз, ау дзэ къулыкъу зэрихьырэ уахътэм мынахьыбэу, ахъщэм итыжьын къыфызэтырагъэуцощт. Джащ фэдэу ыты­жьын фэе пчъагъэми фэгъэкIотэн уахътэм къыриубытэу къыфыщагъэкIэн алъэ­кIыщт. Мобилизацием ыпэкIэ адишIыгъэгъэ кредитнэ зэзэгъыныгъэр ары зигугъу тшIырэр. Мыщ фэдэ фитыныгъэхэр яIэщтых мобилизацием хэфагъэхэм, контракткIэ къулыкъу зыхьыхэрэм ыкIи ежьхэм яшIоигъоныгъэкIэ къулыкъушIэ кIуагъэхэм яунагъохэм арысхэми.