Экологием фэгумэкIых

Тишъолъыр электроэнергиер щаIэкIэзыгъэхьэрэ ПАО-у «ТНС энерго Кубань» Iофтхьабзэу «Электронная квитанция — это экоЛогично» зыфиIорэр пхырещы.

Ащ ухэлэжьэныр къызэрыкIоу щыт: фэIо-фашIэр зыщагъэцэ­кIэрэ офисым укIонышъ, электроннэ квитанциер ябгъэшIымэ, шIухьафтынэу «зыхэхъорэ» ка­рандаш къыуатыщт.

Ар итеплъэкIэ къызэрыкIоу щыт: урытхэн, сурэт рыпшIын, пыуупсыкIын олъэкIы. Карандашыр бгъэфедэгъахэмэ е уезэ­щыгъэмэ, чIыгум хэбгъэтIысхьанышъ, чъыг къэбгъэкIын плъэ­кIыщт.

Сыда пIомэ ащ ыкIоцI къэкIырэ зэфэшъхьафхэу акацэм, сиреным, щыбжьыим, нэ­мыкIхэми акIэхэр итэкъуагъэх. ЧIыопсым икъызэтегъэнэнкIэ джащ фэдэ шIыкIэ компанием къыхихыгъ.

Нэбгырэ мин 286-мэ нахь Iэрыфэгъоу алъытагъ квитан­циехэр электроннэ почтэмкIэ къафэкIонхэр. А шIыкIэм шъутехьан зыщышъулъэкIыщтыр: компанием иофициальнэ сайтэу kuban.tns-e.ru, унэе кабинетыр, мобильнэ едзыгъоу «ТНС энерго» зыфиIорэр, компанием иофисхэр.