УпчIэ зиIэхэм апай

Дзэм кIонхэу къызтефэхэрэм ащыщ­хэр дэщыгъэнхэм тегъэ­псыхьэгъэ упчIэу къэуцухэрэмреспубликэм щыпсэу­хэрэм джэуапхэр зыщагъотыщтхэ «ли­ние плъырым» иIофшIэн Адыгеим мы мазэм и 22-м къыщыублагъэу Iоф щешIэ.

Пчэдыжьым сыхьатыр 8-м къыщыублагъэу пчыхьэм 8-м нэс телефон номерэу 122-м теохэрэм зэрагъэшIэнэу зыфаехэмкIэ IэпыIэгъу къащыфэхъущтых. Узытеорэ ужым цифрэу 1-м утеIункIэнышъ,операторым упчIэ ептыщт.

Джащ фэдэу Телеграм-каналым, социальнэ хъытыухэу «Одноклассники» ыкIи «ВКонтакте» зыфиIохэрэри къызфэжъугъэфедэнхэ шъулъэкIыщт — мобилизациер зэрэкIорэм фэгъэхьыгъэ къэбархэр, нахьыбэрэ цIыф­хэм упчIэу къатыхэрэм яджэуапхэр ахэм къарагъахьэх. «Адыгея — частичная мо­билизация» зыфиIорэ гущыIэхэр зишъутхэхэкIэ, социальнэ нэкIубгъохэр къэжъугъо­тыщтых.