Сэкъатныгъэ зиIэ кIэлэцIыкIухэм апай

АР-м IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъо­ныгъэмкIэ и Ми­нистерствэ къызэритыгъэмкIэ, проектэу «Добрая няня» зы­фиIорэр тишъо­лъыр щылъагъэкIуатэ.

Ар зытегъэпсыхьагъэр сэ­къатныгъэ зиIэ кIэлэцIыкIухэм яунэ кIохэзэ охътэ кIэкIым къы­кIоцI алъыплъэнхэр ары.

Социальнэ фэIо-фашIэхэр цIыфхэм языгъэгъотырэ Гупчэу Мыекъуапэ щыIэм унагъом, ным ыкIи кIэлэцIыкIугъомкIэ яIо­фыгъохэмкIэ иотделение иIофышIэхэм мы проектым къыдыхэлъытэгъэ фэIо-фашIэхэр агъэцакIэх.

Мыщ хэхьэх зипсауныгъэ амалхэр зэщыкъогъэ кIэлэ­цIыкIухэу илъэси 3 — 18 зыныбжьыхэр аIыгъынхэр, ахэм алъыплъэнхэр. Мы купым хэ­хьэрэ унагъохэм IэпыIэгъоу арагъэгъотырэм ишIуагъэкIэ ны-тыхэм загъэпсэфынымкIэ е яIофыгъо горэхэр зэшIуахынхэмкIэ уахътэ агъоты, социальнэ зэпхыныгъэхэм зарагъэу­шъомбгъу, психологическэу IэпыIэгъу афэхъух.

Гупчэм испециалистхэр сабыйхэм алъыплъэрэ къодыехэп, хэхъоныгъэ языгъэшIыщт сыхьатхэр афызэхащэх. Ахэм арагъэшIырэ арт, орэд, пшысэ, нысхъэпэ терапиехэм, пластилиным ыкIи пшахъом ахашIыкIырэ пкъыгъохэм яшIуагъэкIэ кIэлэцIыкIухэр социальнэ щы­IэкIэ-псэукIэм нахь хэгъозэнхэ алъэкIы.

Нэбгырэ пэпчъ иуз ыкIи ыныбжь елъытыгъэу джэгу­кIэ­хэр, зэрэрагъэджэщтхэ тхылъхэу къафыхахыхэрэр ны-тыхэм ашIэ. Нэужым ясабый хэхъоныгъэу ышIыхэрэр ахэм къыфаIуатэ, анаIэ зытырагъэтын фае лъэныкъохэр араIо.

Специалистхэм зы нэбгырэм уахътэу тырагъэкIодэн алъэкIырэр тхьамафэм сыхьати 3.

ФэIо-фашIэу «Добрая няня» зыфи­Iорэм испециалистхэм узэрафытеон плъэкIыщт телефонхэр: 8(8772)-52- 65-87; 8(8772)-56-15-16.