Официальнэ документ нэпцIхэр зыгъэхьазырхэрэми зыгъэфедэхэрэми уголовнэ пшъэдэкIыжь арагъэхьы

Сыд фэдэрэ организации документ зэфэшъхьафхэр щагъэзекIох. Нэбгырэ зырызхэмкIи, къэралыгъомкIи мэхьанэшхо зиIэ къэбархэр зэрытхэр ахэм ахэтых. Хэбзэгъэуцугъэм зэригъэнэфагъэм тетэу офи­циальнэ документ нэпцIхэр зыгъэхьазырхэрэми зыгъэфедэхэрэми уголовнэ пшъэдэкIыжь арагъэхьы.

Мыщ фэдэ бзэджэшIагъэхэр зэрахьэзэ сымэджагъэхэ фэдэу больничнэхэр нахьыбэрэмкIэ афызэхагъэуцох, диплом, аттестат нэпцIхэр арагъэлъэгъузэ IофшIапIэхэм аштэх. Джарэущтэу зы хэбзэукъоныгъэм нэмыкI бзэджэшIэгъэ хьылъэхэр къыкIэлъыкIохэу къыхэкIы.

Документ нэпцIхэр зыгъэфедэхэрэм Урысые Федерацием и Уголовнэ кодекс ия 327-рэ статья диштэу уго­ловнэ пшъэдэкIыжь арагъэхьы. 2022-рэ илъэсым иапэрэ кIэлъэныкъо Мыекъуапэ дэс нэбгыри 10-мэ мы статьям диштэу уго­ловнэ Iоф къафызэIуахыгъ.

Урысые Федерацием и Уголовнэ кодекс ия 327-рэ статья зигугъу къышIырэ бзэджэшIа­гъэхэр зезыхьэхэрэм илъэси 4-м нэсэу хьапс атыралъхьан алъэ­кIыщт. IэнатIэхэр зыIыгъхэу до­кумент нэпцIхэр зыгъэхьазыр­хэрэм е ахэм акIэтхэжьыхэрэм пшъэдэкIыжьэу арагъэхьыщтыр зыфэдэр Урысые Федерацием и Уголовнэ кодекс ия 292-рэ статья итхагъ.

Урысые Федерацием и Уголовнэ кодекс ия 327-рэ статья диштэу уголовнэ пшъэдэкIыжь зэрагъэхьыхэрэр фэгъэкIотэныгъэ къазэрафашIырэ официальнэ документ, удостоверение нэпцIхэр къэзыгъэхьазырхэрэр ары.

ФэгъэкIотэныгъэ горэхэр къя­зытырэ е пшъэрылъ гъэнэфа­гъэхэр атезыхыжьырэ официальнэ документкIэ алъытэхэрэр законым е нэмыкI шэпхъэ пра­вовой актым зэращыгъэнэфэгъэ шIыкIэм диштэу къэралыгъо хабзэм ифедеральнэ къулыкъу­хэм, Урысые Федерацием ишъо­лъырхэм якъэралыгъо хэбзэ къулыкъухэм, чIыпIэ зыгъэIоры­шIэжьынымкIэ къулыкъухэм е уполномоченнэ организациехэм зэхагъэуцорэ, къаратырэ е аIапэ зыкIадзэжьырэ документхэр ары. Электрон документхэри ахэм къахеубытэх. Цифрэ технологиехэм ягъэфе­дэн зызщырагъэушъомбгъурэ джырэ лъэхъаным электрон офи­циальнэ документхэмкIэ хэбзэукъоныгъэхэр зышIыхэрэр Урысые Федерацием и Уголовнэ кодекс ия 324-рэ, ия 325-рэ статьяхэм адиштэу, ащ фэдэ документ нэпцIхэр къэ­зыгъэхьазырхэрэр Урысые Фе­дерацием и Уголовнэ кодекс ия 327-рэ статья диштэу агъэ­пщынэх.

КъэIогъэн фае официальнэ документ нэпцIхэр къэзыгъэ­хьазырхэрэми, зыщэхэрэми уголовнэ пшъэдэкIыжь зэрарагъэхьырэр ахэр агъэфедэгъэ-амыгъэфедагъэм емы­лъытыгъэу.

Официальнэ документыр зэ­рэпсаоу е ащ изы Iахь нэпцIын ылъэкIыщт. Реквизитым къыщегъэжьагъэу, мыхъурхэмрэ IэпэкIадзэхэмрэ анэсыжьэу документыр нэпцIэу мэхъу. ГущыIэ зырызхэр, реквизитыр, сурэтхэр ащ щызэблахъоуи къыхэкIы.

НэмыкI бзэджэшIагъэр чIаухъумэным пае документ нэпцIыр агъэхьазырэуи мэхъу. Ар нахь бзэджэшIэгъэ хьылъэу щыт. Ащ фэдэ хэбзэукъоныгъэ зышIырэр нахь лъэшэу агъэпщынэщт.

Документ нэпцIхэр зыгъэхьазырхэрэм зэхашIыкIын фае хабзэр аукъо зэрэмыхъущтыр, зекIокIэ пхэнджым зэгорэм кIэух дэй зэрэфэхъущтыр.