Лажьэ иIэу агъэунэфыгъ

Селоу Сергиевскэм щыпсэурэ илъэс 58-рэ зыныбжь бзылъфыгъэм ылъэны- къокIэ къызэIуахыгъэ уголовнэ Iофыр Урысые Федерацием и Следственнэ Комитет иследственнэ ГъэIорышIапIэу Адыгеим щыIэм и Джэджэ межрайон отдел зэхифыгъ. ЦIыфыр ыукIын гухэлъ иIагъэу ар агъэмысэ.


Следствием зэ­ригъэунэфыгъэмкIэ, 2022-рэ илъэсым, мэкъуогъум Джэджэ районым ипсэупIэу Сергиевскэм дэт фермэ горэм мы бзэджэшIагъэр къыщы­хъугъ. ЫпшъэкIэ зигугъу къэ­тшIыгъэ бзылъфыгъэм хъу­лъфыгъитIу игъусэу аркъ зэдешъохэу щысыгъэх. А уахътэм бзылъфыгъэмрэ ар зыдэпсэурэ хъулъфыгъэмрэ азыфагу зэмызэгъыныгъэ къитэджагъ. Ащ къыхэкIыкIэ бзэджэшIагъэ зезыхьагъэу зэгуцафэхэрэм хъулъфыгъэр ыукIынэу ыгу къихьагъ. Бэрэ емыгупшысэу шъэжъыер къышти, хъулъфыгъэм ыбгъэ хэпыджагъ. Шъобж хьылъэ зытещэгъэ хъулъфыгъэм игъом медицинэ IэпыIэгъу зэрэрагъэгъотыгъэм ишIуагъэкIэ ар псаоу къэнагъ.

Зэхэфынхэм ялъэхъан бзэджэшIагъэ зэрэзэрихьагъэм бзылъфыгъэр еуцолIэжьыгъ.

Джырэ уахътэм уголовнэ Iофыр прокуратурэм IэкIагъэхьагъ, нэужым ащ хьыкумыр хэплъэщт ыкIи унэшъо гъэнэфагъэ ышIыщт.