Къэралыгъо пшъэрылъыбэ зэшIозыхырэ къулыкъум и маф

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние тыгъуасэ щыкIогъэ Iофтхьабзэр зыфэгъэхьыгъагъэр Урысыем и Къэралыгъо санитарнэ-эпидемиологическэ къулыкъу зызэхащагъэр илъэси 100 зэрэ­хъурэр ары.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Къэ­ралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Роспотребнадзорым Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Сергей Завгороднер, Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр, федеральнэ, республикэ къулыкъухэмрэ ведомствэхэмрэ яIэшъхьэтетхэр, санэпиднадзорым иIофышIэхэр ыкIи иветеранхэр.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ыцIэкIэ ГъэIоры­шIапIэм иIофышIэхэм къафэгушIуагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэрэ Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу Вла­димир Свеженец. Ащ къызэ­рэхигъэщыгъэмкIэ, цIыфхэм япсауныгъэ къэухъумэгъэным ыкIи санитарнэ-эпидемиологие лъэныкъомкIэ яIофхэм язытет тэрэзыным яIахь гъэнэфагъэ хашIыхьэ къулыкъум щыла­жьэ­хэрэм.

«Илъэси 100-м къыкIоцI къэ­ралыгъо пшъэрылъышхуабэ шъуикъулыкъу зэшIуихыгъ: эпидемиехэм апэуцужьыгъэнымкIэ, заохэмрэ чIыпIэ Iэшэ зэпэуцужьыныгъэхэмрэ якIэуххэр дэгъэзыжьыгъэнхэмкIэ, цIыфхэм псэунхэмкIэ, Iоф ашIэнымкIэ ыкIи загъэпсэфынымкIэ амал тэрэзхэр ягъэгъотыгъэнхэмкIэ», — къыIуагъ Владимир Свеженец.

Урысыем и Президентэу Вла­димир Путиным коронавируснэ инфекцием пэшIуекIорэ бэнэныгъэмкIэ Роспотребнадзорым мэхьанэу иIэм осэшхоу къыфишIыгъэм фэгъэхьыгъэу хэушъхьафыкIыгъэу ащ къыIуагъ, хэгъэгум щыпсэурэ цIыфхэм ящыIакIэ щынэгъончъэу щытынымкIэ къулыкъум щыла­жьэ­хэрэм къатефэрэр зэрашIэрэр къыхигъэщыгъ.
Республикэм щыпсэухэрэм япсауныгъэ икъэухъумэн зи­Iа­хьышхо хэзышIыхьэгъэ ветеранхэм, непи а къулыкъум щыла­жьэхэрэм Адыгэ Респуб­ли­кэм и ЛIышъхьэ инэу зэрафэразэр В. Свеженец къы­Iуагъ.

МэфэкI зэIукIэм къыщыгущыIагъэх Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Роспотребнадзорым Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Сергей Зав­городнер.

ГъэIорышIапIэм иIофышIэхэм ащыщхэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ирэзэныгъэ тхылъхэмкIэ хагъэунэфыкIыгъэх, бгъэ­хэлъхьэ тамыгъэу «Роспотребнадзорым иIофышIэ гъэ­шIуагъ», нэпэеплъ медальхэу «Урысыем и Къэралыгъо санэпидкъулыкъу илъэси 100 мэхъу» зыфиIохэрэр, Урысыем и Рос­потребнадзор ищытхъу тхылъхэр ыкIи Урысыем и Роспотребнадзор ипащэ ирэзэныгъэ тхылъхэр аратыжьыгъэх.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу