Къэлэшхом къыщалъэгъугъэр ащыгъупшэщтэп

Адыгэ Республикэм искусствэхэмкIэ икIэлэцIыкIу еджапIэхэм защызы­гъасэхэрэр Санкт-Петербург щыIагъэх.

Дунэе, хэгъэгу, шъолъыр фестиваль-зэнэкъокъухэм, олимпиадэхэм текIоныгъэр къащыдэзыхыгъэ кIэлэеджакIохэр Iоф­тхьабзэу «Моя Россия — Град Петров» зыфиIорэм хэлэжьагъэх.

— Урысыем культурэмкIэ и Министерствэ, Адыгэ Республи­кэм культурэмкIэ и Министерствэ лъэпкъ проектэу «Культурэр», шъолъыр Iофыгъоу «Творческэ цIыфхэр» щыIэныгъэм щыпхыращых. КIэлэцIыкIухэр хэгъэгум итарихъ, икуль­турэ нахьышIоу ащыгъэгъозэгъэнхэм тыпылъ. Хэгъэгум имузей анахь дэгъухэм якъэгъэлъэгъонхэм, архитектурнэ гъэпсыкIэу яIэхэмкIэ культурэм исаугъэт гъэшIэгъонхэм кIэлэеджакIохэр яплъыгъэх, — къы­тиIуагъ зэхэщэкIо купым хэтэу, Адыгэ Республикэм культурэмкIэ и Министерствэ иотдел ипащэу, Адыгеим культурэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу Шэуджэн Бэлэ.

Зэнэкъокъу шIыкIэм тетэу Адыгеим икIэлэеджэкIо анахь дэгъухэм ащыщхэр къыхахыгъэх, 36-рэ мэхъух. Къалэу Мыекъуа­пэ, Адыгэкъалэ, Кощхьэблэ, Мыекъопэ, Теуцожь, Тэхъутэмыкъое районхэм ахэр ащеджэх.

Къэралыгъо музей-заповедникэу «Петергоф» идэхагъэ зэрагъэлъэгъугъ. Художественнэ ыкIи культурнэ-тарихъ музей цIэрыIоу дунаим щашIэрэ Къэралыгъо Эрмитажым Адыгеим икIэлэеджакIохэр зэрэщыIагъэхэр ащыгъупшэжьыщтэп.

Я XVIII-рэ лIэшIэгъум агъэпсыгъэ тарихъ саугъэтхэр, псыхъоу Нева инэпкъ дахэхэр, Финскэ хытIуалэр, фэшъхьафхэри кIэлэ­еджакIохэм арагъэлъэгъугъэх.

«Гъэмэфэ чъыгхатэр», «Гъэмэфэ паркыр», нэмыкIхэри тари­хъым, культурэм иIотакIох. Адыгеим икIэлэеджакIохэм мэфищым къыкIоцI Санкт-Петербург къыщалъэгъугъэр, къэбарэу къыщызэхахыгъэр ашIогъэшIэгъоных.

Къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэхэм Санкт-Петербург щыIэгъэ тикIэлэеджакIохэр ахэлэжьэщтых. Дунаим щызэлъашIэрэ къэлэшхом къыщалъэгъугъэр республикэм изэхахьэхэм къащаIотэщт.

Сурэтым итхэр: Санкт-Петербург щыIагъэхэр.