Джэпсалъ

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Зыщыдгъэгъупшэ хъущтэп лIыхъужъныгъэм, псэемыблэжьныгъэм япхыгъэ щысэхэмкIэ тикъэралыгъо итарихъ зэрэбаир.

Тихэгъэгу итарихъ икъэгъэзэпIэ анахь хьылъэхэм тызщы­гу­гъыщтыгъэр тизэолI къызэрыкIохэм япытагъ, офицерхэм яакъылышIуагъ ыкIи генералхэм ясэнаущыгъ. Зэо ужым къэхъугъэхэу ТекIоныгъэм изэолIхэм апIугъэхэр чIыпIэ Iэшэ зэпэуцужьхэу IэкIыб къэралхэм къарытаджэхэрэм ахэлэжьагъэх, чIыпIэ плъырхэм ащыIагъэх, яIэпэIэсэныгъэ, якъулайныгъэ, япытагъэ, яухьазырныгъэ ахэм къащылъэгъуагъ. Американцэхэм бандерэ-нацистхэр яIэубытыпIэхэу, Урысыер зэщагъэкъоным, славянхэр агъэкIодынхэм пае Украинэр къызфагъэфедэ. Илъэси 8-м къыкIоцI Украинэм и УIэшыгъэ КIуачIэхэм лажьи-хьакъи зимыIэ цIыфхэр аукIых, авиациемкIэ, ракетэхэмкIэ ыкIи артиллериемкIэ къяох, Женевскэ конвенцием ымыдэрэ амалхэр къызфагъэ­федэхэзэ цIыфхэр анахьыбэу зыщызэхахьэхэрэ чIыпIэхэм лагъымэхэро ачIалъхьэх. Ахэм къахэкIэу нэбгыришъэ пчъа­гъэхэр, кIэлэцIыкIухэри зэрахэтхэу, хэкIуадэх е сэкъат мэхъух.

Урысые къэралыгъор, цIыф лъэпкъыбэмэ зэдыряеу щыт тикультурэ агъэкIодынхэу, тятэжъхэу, тятэжъ пIашъэ­хэу апсэ емыблэжьхэу ти Хэгъэгу къэзыухъумагъэхэр тщы­зыгъэгъупшэнхэу фежьэгъэ пыйхэм непэ ти Родинэ пхъашэу апэуцужьын фаеу мэхъу.

Урысые Федерацием и Президентэу, Апшъэрэ главнокомандующэу В. В. Путиным къыгъэуцугъэ пшъэрылъыр тизэолIхэмрэ тиофицерхэмрэ лIыхъужъныгъэ зэрахьэзэ агъэцакIэ.

Заом зэрэщыхабзэу, тэ тизэолIхэм, тиофицерхэм ащыщ­хэри хэкIодагъэх. Ахэр егъэшIэрэу цIыфхэм агу илъыщтых. ДзэкъулыкъушIэ ныбжьыкIэхэу зипшъэрылъ бланэу зыгъэ­цакIэхэрэм, ятэжъхэм, ятэжъ пIашъэхэм анапэ тезымы­хыхэрэм тарэгушхо.

Хэгъэгу зэошхом идевизэу «ЗэкIэ фронтым пай! ЗэкIэ текIоныгъэм пай!» зыфиIорэр джыри нахь чаныгъэ къыз­хэдгъэфэным къыфэджэн фае. ТизэолIхэмрэ тиофицер­хэмрэ IэпыIэгъу ящыкIагъ, тицыхьэ зэрателъыр ахэм зэха­шIэн фае.

Адыгэ Республикэм иветеранхэм я Совет зэкIэ Адыгеим щыпсэухэрэм закъыфегъазэ.

Тихэгъэгу пае Украинэм непэ зыпсэ щызытыхэрэр, Урысыем пае хэкIодагъэхэр зэрэтщымыгъупшэщтхэм ишыхьатэу зи Родинэ шIу зылъэгъухэрэр зэкIэ тидзэ, ти Президент акъоуцонхэ фае. В.В. Путиным пшъэрылъышхоу ыплIэIу рилъхьажьыгъэр зыфэдэр, непэ ащ ыгу ихъыкIырэр тэлъэгъу ыкIи зэхэтэшIэ. Арышъ, Урысыем щыпсэурэ пэпчъ ащ дыригъэштэн фае. Тихэгъэгу щыIэщт-щымыIэжьыщтым Iофыр зыщынэсыгъэм хэти зыфэдэр, патриот шъыпкъэу щытыр къэлъэгъощт. ТишIошъхъуныгъэрэ титеубытэныгъэрэ хэти тIэкIихышъущтхэп. ТекIоныгъэр къыдэтхыщт!

Адыгэ Республикэм иветеранхэм я Совет и Президиум изэхэсыгъо Джэпсалъэр щаштагъ.