Адыгэхэм ячIыгу

Адыгэ Республикэм имэфэкIышхо ихэгъэунэфыкIын епхыгъэ Iофтхьабзэхэм IофшIэпIэ пстэури ахэлажьэх. Ахэм яапэрэ сатырэ хэт Лъэпкъ тхылъеджапIэр.

Адыгэ лъэпкъым итарихъ блэкIыгъи, инепэрэ мафи, икъэ­кIощти кIэзыгъэнчъэу, тхылъыр яIэубытыпIэу къыщыраIотыкIы, отдел пэпчъ зыфэгъэзагъэм елъытыгъэу иIофшIэн егъэунэфы IофшIагъэкIэ.

ТхылъеджапIэм музыкэ-нотэ литературэмкIэ иотдел мэфэкI къэгъэлъэгъонэу АР-р зызэхащагъэм фэгъэхьыгъэм игуапэу цIыфхэр регъэблагъэх. Ащ зэре­джагъэхэр «Земля адыгов».

Илъэс къэс, чъэпыогъум и 5-м, республикэр щыIэ зэрэхъу­гъэр хагъэунэфыкIы. Адыгэ Республикэм и ЗаконкIэ мы мафэр мэзаем и 14-м, 1995-рэ илъэсым мэфэкIэу агъэнэфэ­гъагъ.

Адыгеим къэралыгъо гъэпсыкIэ зэригъотыгъэм зэфэдэу адыгэ лъэпкъыр ыгъэгушIуагъ, хэти фэлъэкIырэмкIэ гъэзагъэу Iофышхо ылэжьыгъ, республикэм ыцIэ шIукIэ зэрэраIощтым яIахь халъхьагъ.

Къэгъэлъэгъоным чIыгу гуп­сэм ехьылIэгъэ орэдхэр, анахь музыкальнэ произведение дэ­гъухэу, лъэшхэу тикомпозиторхэу У. Тхьабысымым, Къ. Тыкъом, Ч. Анзэрэкъом, Р. Сихъум атхыгъэхэр хагъэхьагъэх. Къэралыгъо гъэпсыкIэмкIэ анахь мэ­хьанэ зиIэ тамыгъэхэр мыщ къыщыхэгъэщыгъэх. Гимныр — Адыгеим имэфэкI орэд — экспозициер анахь къэзыгъэкIэ­рэкIагъэхэм ащыщ. Ащ игущыIэхэр зыусыгъэр тхэкIошхоу МэщбэшIэ Исхьакъ, орэдышъом езыгъэкIугъэр Тхьабысымэ Умар.

Къэгъэлъэгъонэу «Земля ады­гов» зыфиIорэр акъыл хэпхэу щыт, ар тхьамэфитIум зэIухы­гъэщт. ШIоигъоныгъэ зиIэхэр зэкIэ рагъэблагъэх.

(Тикорр.).