IэпыIэгъу афэхъущтых

Дзэм кIонэу къызтефэхэрэм ащыщхэр дэщыгъэнхэм къыхиубытэхэрэм ыкIи ахэм яунагъохэм IэпыIэгъоу арагъэгъотыщтым фэгъэхьыгъэу зэ­шIуахын фаехэм ягугъу къыщишIыгъ вице-премьерхэр зыхэлэжьэ­гъэхэ зэхэсыгъоу УФ-м и Правительствэ и Тхьаматэу Михаил Мишусти­ным зэ­хищэгъагъэм.

УФ-м и Правительствэ иунашъоу IофшIэнымкIэ зэзэгъы­ныгъэхэр къызэтегъэуцогъэнхэм фэгъэхьыгъэм кIэтхагъэх ыкIи УФ-м и Къэралыгъо Думэ ыштагъ. «IофшIакIом ичIыпIэ къыфэнэжьыщт ыкIи къулыкъум ащагъэр къызикIыжьыкIэ, зы­IукIыгъэгъэ лэжьапIэм къыгъэзэжьын ылъэкIыщт. НэмыкI шIыкIэхэу IэпыIэгъу зэрядгъэ­кIыщтхэри тэухэсых», — къы­Iуагъ УФ-м и Премьер-министрэ. Ащ игуадзэу Татьяна Голиковам къызэрэхигъэщы­гъэмкIэ, мы унашъоу IофшIа­кIохэмрэ къэралыгъо къулы­къушIэхэмрэ афэгъэхьыгъэм Iоныгъом и 21-м къыщыублагъэу кIуачIэ иIэ хъугъэ. Мо­билизацием къызэрэхиубыта­гъэмкIэ тхылъыр IофшIэн язытырэм зыригъэлъэгъу нэуж Iоф­шIэнымкIэ зэзэгъыныгъэр къызэрэзэтырагъэуцорэмкIэ уна­шъор агъэхьазырын фае ыкIи IофшIакIоу IукIырэм тын пстэури IэкIагъэхьажьынэу щыт. Iу­кIырэм ычIыпIэ охътэ гъэнэ­фагъэкIэ итынэу IофшIэн зэзэгъыныгъэкIэ нэмыкI цIыф аштэн алъэкIыщт.

Правительствэмрэ Къэра­лыгъо Думэм идепутатхэмрэ IофшIэнымкIэ кодексым, УФ-м икъэралыгъо ыкIи игражданскэ къулыкъу ехьылIэгъэ хэбзэ­гъэуцугъэхэм, страховой пенсиехэм, социальнэ ыкIи пенсие ухъумэным афэгъэхьыгъэхэм гъэтэрэзыжьынхэр афашIынхэм фагъэхьазырыгъэх.

«Дзэм ащэщтхэ IофышIэхэм яунагъохэм зыныбжь ­илъэс 14-м нэмысыгъэ кIэлэцIыкIухэр яIэхэ хъумэ, шэсхэр (гарантиехэр) афагъэуцущтых. Ахэм яшIоигъоныгъэ хэмылъэу уахътэу IофшIэным фыхэхыгъэм къелыекIэу агъэлэжьэнхэ фитыщтхэп, чэщырэ, зыгъэпсэ­фыгъо ыкIи мэфэкI мафэхэм IофышIэ къыдащыхэ хъущтхэп, командировкэ агъэкIонхэу щы­тыщтхэп. IофшIакIохэм япчъагъэ агъэкIэкIы зыхъукIэ, ахэм янэсынхэ фитыщтхэп», — къыIуагъ вице-премьерым.

Джащ фэдэу, Урысыем икIы­жьыгъэ предприятиехэм ащылажьэщтыгъэхэм, IуагъэкIыным ищынагъо зиIэхэм фэгъэкIотэнэу афашIыхэрэр къихьащт илъэсым ыкIэ нэс лъагъэкIо­тагъэх.

Дзэм кIонэу къызтефэхэрэм ащыщхэр дэщыгъэнхэм къы­хиубытагъэхэм дзэ къулыкъу­шIэхэм ястатус яIэщт ыкIи контракт шIыкIэкIэ къулыкъу зыхьыхэрэм ягарантиехэр ахэми ателъытэгъэщтых — къулыкъу зэрахьыщт уахътэр пенсием истраховой Iахь икъэлъы­тэн хагъэхьащт, джащ фэдэу на­хьыжьэу пенсием кIонхэ фи­тыныгъэ яIэщт.

Адыгеими IэпыIэгъу аритыщт

Мобилизацием къыхиубытэу дзэм кIорэ пэпчъ сомэ мини 100 ратынэу Адыгеим унашъо щашIыгъ.

«Мобилизацием къыхиубы­тэхэрэм республикэ бюджетым щыщэу зэтыгъоу сомэ мини 100 IэпыIэгъоу яттынэу унашъо тшIыгъэ. Адыгеим, Уры-сыем инэмыкI шъолъырхэм афэдэу, ищыкIэгъэ фэIо-фашIэ­хэр щызэрахьэх. Дзэм кIонэу къызте­фэхэрэм ащыщхэр дэ­щы­гъэнхэм къыхиубытэхэрэм къяджэщт комиссием респуб­ликэм Iоф щешIэ. Ащ сэ сшъхьэ­кIэ пэщэныгъэ дызесэхьэ. Зэ­хэсыгъо пчъагъэ тиIэгъах, ахэм пшъэрылъ шъхьаIэхэр зэшIозыхын фаехэм ащыфэзгъэуцугъэх. Верховнэ главнокоман­дующэм иунашъохэр зэкIэ уахъ­тэу афэгъэнэфагъэм къыриубытэу зэшIотхыщтых», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Мобилизацием къыхиубы­тэхэрэм анэмыкIэу ахъщэ тыныр афатIупщыщт Адыгеим щыпсэухэу Андырхъое Хъусен ыцIэ зыхьырэ Мыекъопэ артиллерийскэ дивизионым дзэ къулыкъу щахьынэу УФ-м зыкъэу­хъумэжьынымкIэ и Министерствэ контракт дэзышIыгъэхэми.

Шъугъу къэдгъэкIыжьын, резервым щыIэ нэбгырэ мин 300 фэдиз УрысыемкIэ мобилизацием къыхиубытэщтыр, дзэм ащэщтхэр ыпэкIэ къулыкъу зыхьыгъэхэу зэмызэгъыныгъэ зэфэшъхьафхэм ядэгъэзыжьын хэлэжьагъэхэр ыкIи дзэ-учетнэ сэнэхьат зиIэхэр арых.