Iофтхьабзэм къыдыхэлъытагъэу зэхащагъ

Адыгеим и Къэралыгъо автоинспекцие икIыгъэ тхьамафэм къыкIоцI Урысые Iофтхьабзэу «ГъогурыкIоныр щынэгъончъэным и ЗыкI тхьамаф» зыфиIорэм епхыгъэ Iофтхьабзэхэр ригъэкIокIыгъэх.

Ащ къыдыхэлъытагъэу зэнэкъокъухэу, викторинэхэу, зэIухыгъэ урокхэу, нэмыкIхэу полицейскэхэм зэхащагъэхэм кIэлэеджэкIо миным ехъу ахэлэжьагъ.

ГъогурыкIоныр щынэгъончъэным и ЗыкI тхьамафэ пшъэрылъ шъхьаIэу иIагъэр кIэлэцIыкIу гъогу-транспорт фыкъоныгъэр нахь макIэ шIыгъэныр ары. Мыщ Адыгеим ихэбзэ пащэхэм ыкIи иобщественность дырагъэштагъ.

А тхьамафэм изэфэшIыжьын Iоныгъом и 21-м республикэм щыкIуагъ. Ащ шъолъырым ит еджапIэхэр хэлэжьагъэх. Инспекторхэм ЮИД-м иотрядхэр, кIэлэегъаджэхэр яIэпыIэгъухэу гъогурыкIоныр щынэгъончъэным икъулайныгъэхэр къызщыраIотыкIыгъэ Iофтхьэбзэ гъэшIэгъонхэр ны-тыхэм, кIэлэеджакIохэм афызэхащагъэх.

Анахьэу анаIэ зытырагъэтыгъэхэм ащыщ телефонхэм, тхьакIумэ Iулъхьэхэм, нэмыкI гаджетхэм язэрарэу къакIорэр. Гъогу зэпырыкIыпIэхэм сакъыныгъэ къызщахагъэфэнэу, хэушъхьафыкIыгъэ чIыпIэхэм гъогухэр ащызэпачынхэу, нэфынэр къэзытырэ пкъыгъохэр, ныбалъэхэр агъэфедэнхэм тхьамэфэ реным къыфэджагъэх.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэхэм зишIуагъэ къякIыщт тхыгъэхэр зэрыт тхьапэхэр афагощыгъэх.