Урысыем ибзылъфыгъэхэм я Союз и Тхьаматэ и Джэпсалъ къыхахыгъэх

Тибзылъфыгъэ лъапIэхэр!


Хэгъэгум и Президент дзэкъулыкъушIэхэм ­ячастичнэ мобилизацие ехьылIэгъэ Указым ­кIэтхэжьыгъ. Шъори мэзэ заулэ хъугъэу шъугу къызэрэшъуиIуагъэм тетэу тиухъумакIохэм адешъогъаштэ, зышъхьэ езыхьыжьэжьыгъэхэм, Донбасс икIэлэцIыкIухэм IэпыIэгъу шъуафэхъу. Джащ пае инэу тышъуфэраз!

Непэ, шъхьафит ашIыжьыгъэ чIыпIэхэм янацистскэ режим тыпэуцужьыным имызакъоу, тихэгъэгу ищынэгъончъагъэрэ изыкIыныгъэрэ тазыщыфэбанэрэм, бзылъфыгъэхэм я Союз идевизэу «КIуачIэ къытэзытырэр — тизыкIыныгъ! ТызэрэзэтекIырэр ары тызгъэбаирэр» зыфиIорэр игъо шъыпкъэу щыт. Адэ а зыкIыныгъэр сыда къызщылъэгъон фаер?

Тихэгъэгу къэтыухъумэным пае зэшIотхын фэе ыкIи ищыкIагъэу щыт Iофтхьэбзэ къинхэмкIэ бзылъфыгъэхэм тиакъылрэ тищэIагъэрэ бэ ялъытыгъэр.

Хэгъэгу зэошхом илъэхъан девизэу щыIэгъэ «ЗэкIэ фронтым пай! ЗэкIэ текIоныгъэм пай!» зыфиIорэм джыри тыкъыпкъырыкIызэ, нахь чаныгъэ къызхэдгъэфэн фае. ТидзэкIолIхэмрэ ти­офицерхэмрэ тиIэпыIэгъу ящыкIагъ, ахэм тицыхьэ зэрателъыр зэхашIэн фае.

Тибзылъфыгъэхэр, Iофышхо, Iоф мыпсынкIэ къытпыщылъ. Сицыхьэ телъ гукIэгъур жъа­лымыгъэм зыщытекIощт, тызэрыгушхон тлъэ­кIыщт, тикIэлэцIыкIухэр, типхъорэлъфхэр зы­щынасыпышIощтхэ дунай тызэгъусэмэ зэрэзэдэдгъэпсышъущтым.