Сомэ миллион 965-м ехъу пэIухьагъ

Илъэси 8 — 17 зыныбжь кIэлэцIыкIоу е зихэхъогъоу Адыгеим ис нэбгырэ мин 20-м ехъумэ ахъщэ тын мазэ къэс къафэкIонэу афагъэпсыгъ. ПстэумкIи ащ сомэ миллион 965-м ехъу пэIухьагъ.

Унагъом гъотэу иIэр ащ исхэм зэкIэми атегощагъэмэ, зы нэбгырэм тефэрэр цIыфыр зэрыпсэун ылъэкIыщт ахъщэ анахь макIэу шъолъырым щагъэнэфагъэм, АдыгеимкIэ ар сомэ 11970-рэ, кIимыгъахьэрэмэ мы ахъщэ тыным къыхеубытэ. Шапхъэу пылъхэм ащыщ ныри, тыри IофшIапIэ Iутынхэр. ЗыгорэкIэ Iоф амышIэрэмэ, ушъхьагъоу иIэр къагъэлъэгъон фае.

Ны-тыхэм ялэжьапкIэ зыфэдизым елъытыгъ мазэм къа­фэкIощт ахъщэр. Ар кIэлэцIыкIур зэрыпсэун ылъэкIыщт ахъщэ анахь макIэу шъолъырым щагъэнэфагъэм, АдыгеимкIэ сомэ 12018-рэ, ипроцент 50-м, 75-м е 100-м фэдизыщт.

Мы ахъщэ тыным пай лъэIу тхылъыр 2022-рэ илъэсым ичъэ­пыогъу мазэ и 1-м нэс зытыхэрэм мэлылъфэгъум къыщыублагъэу къафалъытэжьынышъ зэхэубытагъэу къафэкIо­жьыщт.

Ащ нахь кIасэу зытыхэрэм джа зыщатыгъэ мазэм щегъэ­жьагъэу къафалъытэщт.

ЛъэIу тхылъыр къэралыгъо фэIо-фашIэхэм япортал, ПенсиехэмкIэ фондым икъулыкъоу цIыфхэм Iоф адэзышIэрэм е МФЦ-м ащатын алъэкIыщт.

Мыщ фэгъэхьыгъэ къэбарыр нахь игъэкIотыгъэу зищыкIагъэ­хэм фондым иинтернет нэкIубгъо рагъотэщт.

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэм ипресс-къулыкъу.