Лъэпкъыр рэгушхо

Республикэ общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэр» кIэщакIо фэхъуи, 2011-рэ илъэсым мэфэкIыр Iоныгъом и 28-м апэрэу Мыекъуапэ щызэхащагъ. 2014-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу къэралыгъо шапхъэ иIэу Iофтхьабзэр Адыгэ Республикэм щыхагъэунэфыкIы.

Пэсэрэ лъэхъаным адыгэ­хэм лъэпкъ шъуашэм мэхьэнэ ин ратыщтыгъ. Цыер зыщыгъ хъулъфыгъэр унагъом ышъхьэу, хэгъэгум иухъумакIоу щытыгъ. Шъхьары­хъоныри, цыери ежьашъоу щы­тынхэр нахь агу рихьыщтыгъ.

Адыгэ бзылъфыгъэм идэхагъэ дунаим щашIэщтыгъ. Саер Iашъхьэбэлагъым къыгъэкIэракIэщтыгъ. Пшъашэм лъэпкъ шъуашэр зыщилъэмэ къекIоу зэрэщыгъыр тимылъэпкъэгъу­хэми къыхагъэщыщтыгъ.

Дышъэ паIом, тыжьын паIом, чыIухэм, бгырыпхым, шъохъта­нэм, фэшъхьафхэм бзылъфыгъэ шъуашэр къагъэдахэщтыгъ.

ЗэлъашIэрэ сурэтышI-мо­дельерэу, хэгъэгу ыкIи Дунэе фестиваль-зэнэкъокъухэм щытхъуцIэхэр къащыдэзыхыгъэ СтIа­шъу Юрэ къызыхъугъэ ма­фэм тефэу адыгэ шъуашэм и Мафэ зэрэдгъэмэфэкIырэми мэхьэнэ хэхыгъэ иI.

Ю. СтIашъум ышIыгъэ шъуа­шэ­хэу «Адыиф», «Тыргъэтау», гъобэкъое амазонкэу «Налкъут», адыгэ шъуашэу «ТекIоныгъэм исаугъэт» зыфиIохэрэр, бзылъфыгъэмэ апае ышIыгъэ шъуа­шэхэр, нэмыкIхэри уяплъынкIэ дахэх. Мамырныгъэм игъэпытэн фэгъэхьыгъэхэр, «Адыгэ Рес­публик» зыфиIорэр, фэшъхьаф­хэри щыIэныгъэм «къыщэгущыIэх».

— Дунаим тет лъэпкъхэм язэфыщытыкIэхэр гъэпытэгъэнхэм, мамыр псэукIэр нахьышIу шIыгъэным, шIэжь яIэу ныб­жьыкIэхэр пIугъэнхэм садэлажьэ, — къытиIуагъ СтIашъу Юрэ. — Адыгэ шъуашэм и Ма­фэ тиреспубликэ имызакъоу, тилъэпкъэгъухэр зыщы­псэухэрэ Урысыем ишъолъыр­хэм, IэкIыб хэгъэгухэм ащагъэ­мэфэкIэу зэрэрагъэжьагъэм сегъэгушIо.

— Адыгэ шъуашэм и Мафэ, адыгэ быракъым и Мафэ, нэмыкI мэфэкIхэм республикэ об­щественнэ движениеу ­«Адыгэ Хасэр» кIэщакIо зэрафэхъугъэм ипIуныгъэ мэхьанэ зыкъеIэты, — игупшысэхэм тащегъэгъуа­зэ Адыгэ Хасэм итхьаматэу ЛIымыщэкъо Рэмэзан. — ­Адыгэ шъуашэр зыщызылъэ­хэрэм хэпшIыкIэу япчъагъэ хэ­хъуагъ. КIэлэцIыкIухэм, ныбжьыкIэхэм лъэпкъ шэн-хабзэхэр нахьышIоу зэрахьэ хъугъэх.

Республикэм иансамблэхэу «Налмэсым», «Ислъамыем», нэмыкIхэм Урысыем, IэкIыб къэрал­хэм концертхэр къаща­тызэ, адыгэ шъуашэм идэхагъэ къагъэлъагъо.

Адыгэ культурэм ехьы­лIэгъэ фестивальхэм, зэхахьэхэм адыгэ шъуашэм, лъэпкъ тхыпхъэхэм афэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъонхэр ащызэхащэх. Адыгэ Республикэм лъэпкъ Iоф­хэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъу­хэм адыряIэ зэпхыныгъэ­хэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет къызэрэщытаIуа­гъэу, къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэу­рэр илъэси 100 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI Iофтхьабзэхэм ащыщэу адыгэ шъуашэм и Мафэ чъэпыогъум и 4-м Мые­къуапэ ипчэгу шъхьаIэу В. И. Лениным ыцIэ зыхьырэм щызэхащэщт.

МэфэкIым фэгъэхьыгъэ ­ къэ­гъэлъэгъонхэр Адыгэ Респуб­ликэм исурэткъэгъэлъэгъуапIэ щыкIощтых. Лъэпкъ IэпэIасэхэу Бэджэкъо Бэлэ, ХъокIо Рузанэ, Ожъ Маринэ ашIыгъэ адыгэ шъуашэхэр, тхыпхъэхэр къагъэ­лъэгъощтых.

СтIашъу Юрэ искусствэр зы­шIогъэшIэгъонхэм аIукIэщт.
Сахьидэкъо Нурбый.