Гъогухэр щынэгъончъэнхэм пай

Геническэ иеджапIэхэм ыкIи икIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм къапэIулъ лъэсрыкIо гъогузэхэкIыпIэхэр щынэгъончъэнхэм пае гъогухэм шъолъыр зэфэшъхьафхэр атырашIыхьэх.

Урысыем икъэралыгъо шапхъэхэм атетэу а IофшIэныр агъэцакIэ. Ащ пае Адыгэ Республикэм икъалэу Мыекъуапэ и ДСУ N 3-м ихэушъхьафыкIыгъэ бригадэ Геническэ кIуагъэ. Купыр нэбгыри 10 зэрэхъурэр, ахэм япащэр автомобиль гъогухэмкIэ республикэ гъэIорышIапIэм иинженер шъхьаIэу Къазый Сэфэрбый.

Гъогухэм атырашIыхьэрэ шъолъырхэр фыжь-гъожь зэхэлъых. Гъогу ежьашъом нахь къыхэщыным пае нэфынэр къэзытырэ пкъыгъо цIыкIухэри ахагъэкIухьэх.

Ащ фэдэ шъолъырхэр Геническэ игъогузэхэкIыпIэ 18-мэ, къэлэ гъэпсыкIэ зиIэ псэупIэу Новоалексеевкэм игъогузэхэкIыпIэ 11-мэ ыкIи селоу Новотроицкэм и 15-мэ атырашIыхьагъэх.

Адыгеим къикIыгъэхэм цIыфхэр афэразэх кIэлэцIыкIухэр яунэ къикIыхэу гъэсэныгъэ зыщарагъэгъотырэ учреждениехэм щынэгъончъэу анэсынхэм иамал щыIэ зэрэхъугъэм фэшI.