ИорэдкIэ зэхахы

Дер Абир ижъырэ адыгэ орэдхэр, тызыхэт лъэхъаным аусыгъэ произведениехэр къеIох.

Адыгэ Республикэм иорэдыIо къэ­шъокIо ансамблэу ­«Ислъамыем» Дер Абир зыхэтыр илъэс заулэ хъугъэ. Сирием щыпсэузэ адыгэ культурэм и Дунэе фестивалэу Мыекъуапэ щыкIорэм зыхэлажьэм къыщытхъугъэх. Лъэпкъ искусствэм ыгу етыгъэу Iоф щишIэ зэрэшIоигъом фэшI хэкум къыгъэзэжьыгъ.

Мэкъэ Iэтыгъэ дахэкIэ орэдыр къы­Iоным пае адыгабзэр нахьышIоу зэригъэшIагъ. Адыгэ пщынэм фэгъэхьыгъэ орэдым гур зыфищэзэ уедэIу.

Адыгэ пщынэр дунаишхом щызэхаригъэхы зэрэшIоигъор артистым орэдым къыщыхе­гъэщы. Адыгэ Республикэм ина­роднэ артистэу Мышъэ Анзаур пщы­нэмкIэ къыдежъыузэ А. Дерэм ­лъэпкъ орэдыр дахэу егъэжъынчы.

Дер Абир унагъо иIэу Мые­къуапэ щэпсэу. Нэхэе Аслъан ансамблэм къы­зырегъэ­благъэм ХъокIо Сусан, Агъыр­жьэнэкъо Саныет, нэмыкI артистхэри IэпыIэгъу къыфэ­хъухэзэ «Ислъамыем» иорэдыIо цIэрыIохэм агоуцуагъ.

Адыгэ Республикэм имэфэкI мафэ­хэм ахэлэжьэнэу зегъэхьазыры.