Дышъэ медальхэр, тыжьыныр

Европэм самбэмкIэ изэнэкъокъу ыкIи ныбжьы­кIэ­хэм язэIукIэгъухэр Сербием икъалэу Новый Сад Iоныгъом и I5 — I8-м зэрэщыкIуагъэхэр тигъэзет къыхиутыгъэх.

Адыгэ Республикэм иныбжьыкIэ бэнакIохэр Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэхэм ахэтхэу зэIукIэгъухэм яIэпэIэсэныгъэ къащагъэлъэгъуагъ. Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым иколледжэу Яблоновскэ щыIэм щеджэрэ Нащ Расул килограмм 64-м нэс къэзыщэчыхэрэм янэкъокъугъ.

Азербайджан ибэнакIоу М­у­сакхан Гулмаммадовымрэ Нащ Расулрэ дышъэм фэгъэхьыгъэ кIэух зэIукIэгъум щызэнэкъокъугъэх. Адыгеим инарт шъао иухьазырыныгъэ алырэгъум дэгъоу къыщигъэлъэгъуагъ, Азербайджан илIыкIо гугъэ римытэу текIоныгъэр къышIуихьыгъ.

Нащ Расул Адыгеим самбэмкIэ ибэнакIохэм ясатыр ытэу хэу­цуагъ. 20I9 — 2022-рэ илъэсхэм Урысыем изэнэкъокъухэм ахэлэ­жьагъ, тыжьын медальхэр къащихьыгъэх.

Адыгэ Республикэм изаслу­женнэ тренерэу Джарымэкъо Рустам, тренерэу Джарымэкъо Азмэт ипащэхэу Р. Нащым самбэмкIэ зэнэкъокъухэм исэнау­щыгъэ къащегъэлъагъо.

Тэхъутэмыкъуае щыщэу Кобл Рэмэзан, кг 53-рэ, Сербием щыкIогъэ зэнэкъокъум дышъэр къы­щихьыгъ. Лъэустэнхьаблэ щапIугъэу, Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ и Институт щеджэрэ Екатерина Соловьевам, кг 78-м къехъу, Европэм изэнэкъокъу тыжьыныр къыщыдихыгъ, тренерыр Нэныжъ Байзэт.

— Адыгэ Республикэм ибэ­нэкIуи 3-мэ Европэм изэнэкъокъу медали 3 къызэрэщахьыгъэм тигъэгушIуагъ, — къытиIуагъ АР-м самбэмкIэ испорт еджапIэ ипащэу, Урысыем спортымкIэ дунэе класс зиIэ имастерэу Делэкъо Адам. — Ти ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, Правительствэм физкультурэмрэ спортымрэ янэплъэгъу зэритым ишIуагъэкIэ зэхэщэн Iофхэр нахьышIоу тэ­гъэцакIэх, ныбжьыкIэхэр щыIэныгъэм фэтэгъасэх.

Европэм самбэмкIэ изэнэкъо­къоу Сербием щыкIуагъэм хэ­гъэгу 25-мэ ябэнэкIо 400 фэдиз щызэIукIагъ. ТибэнакIохэм, тренер­хэм спортышхом къыщахьыгъэ медальхэр, гъэхъагъэу ашIыгъэр къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыге­ир зыпсэурэр илъэси I00 зэрэ­хъугъэм фагъэхьы, дунэе зэIукIэгъухэм зафагъэхьазыры.