ШэпхъэшIухэм адиштэу ашIых

Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиныр кIэщакIо зыфэхъугъэ лъэпкъ проектхэм ащыщэу «Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэрэ гъогухэр» зыфиIорэр Адыгеим зэрифэшъуашэу щагъэцакIэ. Мы лъэныкъомкIэ республикэм къэгъэлъэгъон дэгъухэр иIэх, пэрытныгъэ зыIыгъ шъолъырхэм ащыщ.

Проектым къыдыхэлъытагъэу мы илъэсым Мыекъопэ районым гъогу километрэ 11,7-рэ щагъэцэкIэжьынэу щыт.

Поселкэу Тимирязевым екIу­рэ автомобиль гъогум иIахьэу километри 2,3-рэ, псэупIэу Краснооктябрьскэм икIэу Дагестанскэм кIорэм щыщэу километри 3 ыкIи къутырэу Косиновым иавтомобиль гъогу километри 2,36-рэ агъэкIэжьыгъах. Ахэр къэкIощт 2023-рэ илъэсымкIэ агъэ­нэфагъэхэм ахэтыгъэх. ПстэумкIи федеральнэ ыкIи республикэ бюджетхэм къахэхыгъэу сомэ миллиони 108,5-рэ апэIухьагъ.

Шъолъыр мэхьанэ зиIэ автомобиль гъогоу станицэу Кужорскэм екIурэр «Шэуджэн ДРСУ-м» ыгъэцэкIэжьыгъ. Гъогу Iахьыр метрэ 700 ныIэп зэрэхъурэр, ау гъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ мэхьанэшхо иI. Федеральнэ шапхъэхэм адиштэу ар ашIыжьыгъ.

Адыгеяавтодорым IофшIэнхэр зэрэзэхащэрэм сыдигъуи ынаIэ тет, асфальтэу тыралъхьэрэм идэгъугъэ, температурэу ищыкIагъэр, нэмыкI шапхъэу проектым къыщыдэлъытагъэхэр зэрагъэцакIэхэрэми лъэплъэ.

ГъогурыкIоныр щынэгъончъэ­нымкIэ лъэпкъ проектым игъэцэкIэн мэхьанэшхо зэриIэр КъумпIыл Мурат бэрэ къыхигъэ­щыгъ.