Псэемыблэжьыныгъэм инэпэеплъэу

Псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ къулыкъум иотличникэу, Урысые Федерацием инароднэ врачэу Нэхэе Мирэ Мосэ ыпхъум Пироговым иорден къыфагъэшъошагъ.


Мы орденыр зэрапэсыхэрэр Урысыем ицIыфхэу ошIэ-дэмышIэ Iофхэм, эпидемиехэм, дзэ Iоф­тхьабзэхэм ыкIи нэмыкI хъу­гъэ-шIагъэхэу щыIэныгъэмкIэ щынагъо къызпыкIыхэрэм ялъэхъан медицинэ IэпыIэгъу нэмыкIхэм арагъэгъотызэ псэемыблэжьыныгъэ къызхэфагъэхэр, узхэм ягъэунэфынкIэ, ахэр къэмыгъэ­хъугъэнхэмкIэ ыкIи анахь щынагъохэм ягъэхъужьынкIэ зишIуа­гъэ къэкIогъэ IофшIэнхэр зэшIозыхыгъэхэр ары.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат врач цIэрыIом фэгушIуагъ:

«Тиврач IэпэIасэу, псауныгъэм икъэухъумэн изэхэщакIоу Нэхэе Мирэ Мосэ ыпхъум Пироговым иорден къызэрэфагъэшъошагъэм икъэбар сигъэгушIуагъ ыкIи сигъэгушхуагъ.

Урысыем и Президентэу Владимир Путиным илъэситIукIэ узэкIэIэбэжьмэ ыгъэнэфэгъэ а наградэр ащ зыкIыфагъэшъошагъэр IэпэIэсэныгъэ ин зэрэхэлъым, коронави­русым зызыщиушъом­бгъугъэ лъэхъаным цIыфхэм медицинэ IэпыIэгъу ятыгъэнымкIэ ыкIи Iофым изэхэщэнкIэ гъэхъагъэу ышIыгъэхэм апай.

ЗэкIэми тэшIэ Мирэ гукIэгъу зыхэлъ, пшъэ­дэкIыжь зиIэ, зиIоф фэшъыпкъэ цIыфэу зэрэщытыр. Илъэсыбэрэ Адыгэ республикэ сымэджэщым пульмонологиемкIэ иотделение пэщэныгъэ дызэрихьагъ, непи чанэу ащ Iоф щешIэ, цIыфхэм япсауныгъэ зыпкъ игъэуцо­жьыгъэным фэлажьэ.

Анахьэу ащ ишIэныгъэрэ иопытрэ къызщынэфагъэхэр пандемием зыщыпэуцужьыгъэхэ лъэ­хъаныр ары. Ащ ишыхьатых цIыфхэу къыфэразэхэм къа­Iохэрэмрэ зыдэлажьэ­хэрэм лъытэныгъэ инэу къыфашIырэмрэ.

Сыгу къыздеIэу Мирэ сыфэлъаIо псауныгъэ пытэ, щыIэкIэшIу иIэнэу, къыгъэшIагъэм зыфэшъыпкъэ Iоф мыпсынкIэм тапэкIи гъэ­хъагъэхэр щишIынхэу», — къащитхыгъ КъумпIыл Мурат исоциальнэ нэкIубгъохэм.

Нэхэе Мирэ илъэс пчъагъэ­хэм къакIоцI ыгъэхъу­жьыгъэ цIыфыбэмэ ыцIэ раIо, шIукIэ, дахэкIэ игугъу ашIы. Адыгэ Республикэм иклиническэ сымэджэщ пульмонологиемкIэ иотделение иврач шъхьаIэу Мирэ илъэс 30-м ехъурэ Iоф ышIагъ, аужырэ уахътэм зэрэдунаеу зезыдзэгъэ коронавирусымкIэ сымэджа­гъэхэм язытет зыщызэтырагъэуцожьырэ гупчэм пэщэныгъэ дызэрихьагъ, мы лъэныкъомкIэ зишIуагъэ зэригъэкIыгъэри макIэп. Бэмэ янэ­рылъэгъугъ ащкIэ Нэхэе Мирэ псэемыблэжьыныгъэу къызхигъэфагъэр.

Мирэ дышъэ медалькIэ гурыт еджапIэр Инэм къызыщеухым, емыхъырэхъышэу Краснодар дэт мединститутым чIэхьагъ ыкIи дэгъу дэдэу щеджагъ. Тера­пиер сэнэхьатэу къыхихыгъ ыкIи 1966-рэ илъэсым Адыгэ хэку сымэджэщым IофшIэныр щыригъэжьагъ. ЕтIанэ Ленинград кIуагъэ ыкIи ординатурэм илъэ­ситIо щеджагъ.

1988-рэ илъэсым терапиемкIэ отделениер жьыкъэщэным епхыгъэ узхэм яIэзэгъэным тегъэ­псыхьагъэу зашIым, «пульмонологическэ» фаусыгъ ыкIи 1989-рэ илъэсым Нэхэе Мирэ ащ пащэ фашIыгъ.

Отделением итеплъэ, ащ изэ­тегъэпсыхьан иIахьышхо ахилъхьагъ, сымаджэхэм гукIэгъуныгъэ хэлъэу зэрадэзекIорэр сы­дигъокIи къыхагъэщы, непэрэ мафэхэми ишIэныгъэ цIыфхэм къашъхьапэ, иIофшIэкIэ амалхэр къыдэлажьэхэрэм агъэфедэх.
Сурэтыр тихъарзынэщ къыхэтхыгъ.