Организацие 40 хэлэжьэщт

Iоныгъо мазэм къыщегъэжьагъэу кIэлэегъэджэ-навигаторхэм яегъэджэн аублагъ. Урысые проектэу «Билет в будущее» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу кIэлэегъаджэхэр программэ хэушъхьафыкIыгъэкIэ агъэхьазырыщтых.

Егъэджэгъу сыхьатхэр гъэшIэгъонэу кIощтых. Видеолекциехэр яIэщтых, проектым иэкспертхэр онлайн шIыкIэм тетэу упчIэжьэгъу къафэхъущтых, джащ фэдэу вебинархэр ыкIи мастер-классхэр афызэхащэщтых.

— «Билет в будущее» зыфиIорэм ишIуагъэкIэ кIэлэ­еджакIохэм сэнэхьатхэр, зычIэхьащтхэ апшъэрэ ыкIи гурыт еджапIэхэр къыхахыныр нахь IэшIэх афэхъущт. Сэнэхьатхэр зыфэдэхэр кIэлэ­егъэджэ-навигаторхэм къафаIотэщт, — еIо проектэу «Билет в будущее» зыфиIорэм АдыгеимкIэ ишъолъыр операторэу Наталья Щербинам.

АдыгеимкIэ гъэсэныгъэм иорганизацие 40-мэ проектым зыкъыщагъэлъэгъощт. КIэлэеджакIохэм ямызакъоу, ны-тыхэри ащ хэлэжьэнхэ амал яI. ШIоигъоныгъэ зиIэхэм сайтэу bvbinfo.ru зыфиIорэм зыщатхын алъэкIыщт.

ДЕЛЭКЪО Анет.
Сурэтхэм арытхэр: программэм хэлэжьэрэ кIэлэегъаджэхэм ащыщхэу Тыгъужъ Рузан ыкIи Джанхъот Сусан.