ЛъэIу тхылъыр зэряптыщтыр

Унэ зэтетхэм ящагухэр зэтегъэпсыхьэгъэнхэм пэIухьащт ахъщэр аужырэ илъэсхэм хабзэм къетIупщы. Ащ пае лъэIу тхылъыр зэряптыщт шIыкIэр шъолъыр гъэIорышIэнымкIэ Гупчэм цIыфхэм къагурегъаIо.

Щагум изэтегъэпсыхьан фэгъэхьыгъэ лъэIу тхылъыр фэтэрхэм ащыпсэухэрэм ащыщ, ахэм зэхащэгъэ товариществэм итхьаматэ е унэр зэпхыгъэ гъэIорышIапIэм ипащэ атхынэу ыкIи аратынэу щыт. Тхылъыр администрацием зэрэщатхы­гъэм къыкIэлъыкIоу IофшIэнхэр зыщагъэцэкIэщтхэ щагухэр чэзыум хагъэуцох.

Шъолъыр гъэIорышIэнымкIэ Гупчэм къызэриIорэмкIэ, илъэсырэ ныкъорэу Iоф зашIэрэм къыкIоцI къалэу Мыекъуапэ дэт унэ зэтет 36-мэ ящагухэр зэтырагъэпсыхьагъэх. Лъэсгъогу­хэр асфальткIэ апкIагъэх, автомобиль гъэуцупIэхэр къагъэ­нэфагъэх, кIэлэцIыкIу ыкIи спорт площадкэхэр ащагъэпсыгъэх, пыдзафэхэр зэратэкъощт контейнерхэр агъэуцугъэх.

— Илъэс къэс щагоу зэтедгъэпсыхьэхэрэм япчъагъэ хэ­тэгъахъо. IофшIэнхэм апэIудгъэхьэрэ ахъщэр федеральнэ, республикэ ыкIи чIыпIэ бюджетхэм къахагъэкIых. ЫпэрапшIэу унэ зэтетхэм ащыпсэухэрэм яшIоигъоныгъэхэр зэтэгъашIэх, ахэр къыдэтлъы­тэхэзэ, щагухэм ягъэдэхэн ты­дэлажьэ, — къыIуагъ къэлэ администрацием псэупIэ политикэмрэ коммунальнэ хъызмэтымрэкIэ иотдел ипащэу Николай Шмигириловым.
(Тикорр.).