ЛъэкъуацIэхэм къаIуатэ

Бырсыр // Бырсэйкъо – Берсиров

Убых лIакъу. Илъэс шъищ Iэпэ-цыпэ хъугъэу абдзахэмэ ахэсых. Кавказ заом илъэхъан зэрапхъогъэ чылэмэ ащыщ Бырсэйкъохьаблэ. Ар Къурджыпс Шъхьэгуащэ зыщыхэлъэдэжьрэм дэжь Iусыгъ. Мы чылэр ары апэрэ адыгэ букварыр зэхэзыгъэуцогъэ Бырсэй Умар къыздэхъу­хьагъэр.


Кавказ заом ыуж унэгъо 50-м ехъу Тыркуем икIыжьыгъ. Ахэм къатекIыгъэхэр Тыркуем, Иорданием, Сирием, Америкэм ащэпсэух. Адыгеим къинэжьыгъэхэу унэгъо зыбгъупшI щэпсэу. ЛIакъор къызытекIыгъэхэр: Елый – Хъотхъуаш – Нэхъу­рай – Мыхьамтал – Зэчэрый – Индар – Мыхьамод. КъызэраIотэжьырэмкIэ, лъэ­хъан чыжьэхэм Бырсэйкъо Зэчэрые абдзэхадзэм ипэщагъ. Кавказ заом инэу зыцIэ щыIугъэмэ ащыщ. Гъыбзэмэ къахэ­нэжьыгъ Бырсэйкъо Тытыужъ. Иорданием илъэс 30-м къыкIоцI пачъыхьэм икабинет итхьамэтагъ Бырсэйкъо ТIарикъ. Къэбэртэе-Бэлъкъар университетым ифизикэ-хьисап факультет профессорэу Бырсыр (Бырсэйкъо) Талый илъэс 20 идеканыгъ. Инэу зыцIэ дахэкIэ Iугъэмэ ащыщых Бырсэйкъо Лухьэрэ Забытрэ. Бырсэйкъо Мыхьамод ефэндышхуагъ, илъэс тIокIищэ Iимамэу чылэм иIагъ. Хьакурынэхьэблэ мэщытым ащ ыцIэ фаусыгъ. Тилъэхъан Бырсыр (Бырсэйкъо) Бислъан Санкт-Петербург псэолъэшIын-зэгъэфэн Iофыгъохэм ягенеральнэ директорэу мэлажьэ.

Ти Адыгэ Республикэ имызакъоу, зэрэ Урысыеуи, нэмыкI хэгъэгухэу адыгэхэр зыщыпсэухэрэми шIукIэ игугъу щашIы Бырсыр Батырбый – филологие шIэныгъэхэмкIэ доктор, профессор, академик, АКъУ-м щыригъэджагъэх, илъэсипшI фэдизрэ Адыгэ Республикэм шIэныгъэмрэ гъэсэныгъэмрэкIэ иминистрагъ, гуманитар шIэныгъэхэмкIэ Адыгэ республикэ институтым ипащэу Iоф ышIагъ, мы лъэхъаным «Урысые профессорскэ зэIукIэм» и Адыгэ отделение итхьаматэу хадзыгъ. Научнэ IофшIэгъэшIоу иIэхэм апае педагогикэ ыкIи социальнэ шIэныгъэхэмкIэ Урысые академием иакадемик. Батырбый ишъхьэ­гъусэу Сафият педагогикэ шIэныгъэхэмкIэ кандидат, доцент. Научнэ IофшIэгъэ 50-м ехъу иI. Батырбый ышнахьыкIэу Абдулахь зэлъашIэрэ сурэтышI, Къэрэщэе-Щэрджэсымрэ Адыгэ Республикэмрэ язаслуженнэ сурэтышI, Урысыем культурэмкIэ изаслуженнэ IофышI.

Бэджан – Беджанов

Бэджэнэ лIакъом икъэбарэу мыщ къы­кIэлъыкIоу къэстыщтыр Бэджэнэ Мурат ытхыгъэ тхылъэу «Сквозь века прошедший мой аул» (Майкоп, 2009) зыфи­Iорэмрэ Мурат иныбжь илъэс 70-рэ зэхъум фатхыгъэу «Жизнь продолжается» (Краснодар, 2000) зышъхьэмрэ лIакъом фэгъэхьыгъэу къадэсхыгъэр ары. Мы къэбарыр нахь игъэкIотыгъэу къэзыIотагъэр Бырсыр Махьмудэу (Бырсыр Батыр­бый ят ары) Бэджанэхэр дэгъоу зышIэщтыгъэхэр ары.

Зэгорэм къуаджэу Бэджэнай ыIоу щыIагъ. А къуаджэр 1824-рэ илъэсым Урысыем ипачъыхьэ идзэ зэхикъутагъ. Джы Мамхыгъэ зыдэщысым Бэджэнае щыщыгъэхэр къэкIожьыгъэх. Ащ щыпсэухэзэ, Бэджэнэ унагъо горэм тхьамыкIагъо къехъулIагъ – унагъом исабый атыгъугъ. ЛIакъор бэрэ сабыим лъыхъугъ, ау сыдэу зэхъуи къагъотыжьын алъэкIыгъэп.

Нэужым къызэрэлъэгъуагъэмкIэ, сабыир къуаджэу Пщыжъхьаблэ щыщ лIа­къоу Пщыжъмэ адэжь щыIэу къычIэкIыгъ. Пщыжъ лIакъом сабыир ыгъэнэгъоджагъ, зыми кIамыгъэнэцIэу ар апIугъ, алэ­жьыгъ. Къызэратыгъугъэри, зыщыщыри, зыпIу­хэрэр ятэ-янэу зэрэщымытри ащ ышIэщтыгъэп. КIалэр лIыпкъым иуцуагъ, пщы лъэпкъ къырагъэщагъ.

Пщыжъхэм джэгушхо ашIыгъ. КIалэм унэ фашIыгъ, унагъом сабыйхэр къихъуа­гъэх. ГушIуагъом гъунэ имыIэжь фэ­дагъ…

Охътабэ тешIагъ нахь мышIэми, Бэджа­нэхэу зисабый атыгъугъэхэр ясабый лъы­хъуныр зэпагъэугъэп. Сабыир лIы хъугъэ­ми, къагъотыжьыным щыгугъыщтыгъэх. Ягугъэ къадэхъугъ. Унагъо зышIэгъэ якIалэ Пщыжъмэ ащыщ хъугъэу къычIэ­кIыгъ.

Мамхыгъэ дэс Бэджанэмэ купышхо къаугъоигъ, якIалэу къагъотыжьыгъэр къащэжьынэу Пщыжъхьаблэ кIуагъэх. ЗыдэкIогъэ лIакъом зыдэгущыIэхэм, ежь кIалэм еупчIынхэшъ, ащ къызэриIорэм тетэу зекIонхэу Пщыжъмэ къаIуагъэти, кIалэр къарагъащи, Iофыр зытетыр зыраIом, мырэущтэу къариIуагъ.

– Мощ фэдиз илъэс тешIагъэу, сащымыгъупшэу сигупсэхэр къыслъыхъухи сыкъызэрагъотыжьыгъэр сигушIогъошху. Пщыжъхэу сызыпIугъэхэм сащымыщми сшIагъэп, сырякIалэу сэлъытэ, шIу сэлъэ­гъух, унагъуи сагъэшIагъэ, къуитIуи сиI. СызыпIугъэхэм зыми сыщагъэкIагъэп, дахэу сапIугъ, салэжьыгъ. «Тхьашъуегъэ­псэу» ясэIо, шъхьащэ афэсэшIы. Ахэм гухэкI язгъэшIынэу сыфаеп. Сэ сичIыпIэ сыкъинэнэу исхъухьагъ. Джы сэ титIуи нитIуи сиI, лIэкъуитIу – Бэджан ыкIи Пщыжъ. Ау сэ лъэкъуацIэу Пщыжъ си­Iэшъ, ащ сырэгушхо. Шъугу къысэшъумыгъабгъ. Сэ Пщыжъэу сыкъэнэ, ау Бэджа­нэхэмрэ Пщыжъхэмрэ къинми, хъярми зэхахьэхэу, зэфэгумэкIхэу, къэзэрэгъэгъунэхэу щыIэнхэу сыфай…

ЛIэкъуитIур зэшIухи, Бэджанэхэр Мамхыгъэ кIожьыгъэх.

Цуекъо Алый.