Зэнэкъокъур лъэкIуатэ

Дунэе зэнэкъокъоу «Адыгеим инарт», Мыекъуапэ!» зыфиIорэм зэхэпхъэгъэ командэхэм яIэпэIэсэныгъэ къыщагъэлъэгъуагъ.

Iоныгъом и 21-м хъулъфыгъэ­хэмрэ бзылъфыгъэхэмрэ зы командэ зэдыхэтхэу «Зэхэпхъэгъэ зэIэпэхыным» хэлэжьагъэх.

Петр Рикуновыр, Андрей Степановыр – Тюмень хэкур, СтIашъу Мамыр, Елизавета Арчибасовар, Елизавета Ошурковар – Адыгэ Республикэр, Дарья Бунеевар – Иркутскэ хэкур, километрэ 47-рэ къакIугъ, уахътэр – 57:32,96. Апэ­рэ чIыпIэр къызэрэдахыгъэм фэшI тафэгушIо.

ЯтIонэрэ чIыпIэр къыдэзыхыгъэхэр Урысыем ишъолъыри 4-мэ къарыкIыгъэх. Купым хэтыгъ Адыгэ Республикэм щыщэу Таисия Чуренковар. Уахътэр – 58:04,63.

НыбжьыкIэхэм язэнэкъокъу шъхьафэу зэхащагъ. Белоруссием, Санкт-Петербург, Тульскэ хэкум яспортсменхэм апэрэ чIыпIэр къыдахыгъ.

Узбекистан, Санкт-Петербург яспортсменхэми хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр афагъэшъошагъэх.

Къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ зэIукIэгъухэр республикэм щылъэкIуатэх.

Сурэтым итхэр: хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэ­хэр, зэхэщакIохэр.