«Адыгеим инарт», Мыекъуапэ!»

Кушъхьэфэчъэ спортымкIэ Дунэе зэIукIэгъоу «Адыгеим инарт», Мыекъуапэ» зыфиIорэр Iоныгъом и 18-м къыщегъэжьагъэу и 25-м нэс Адыгэ Республикэм щыкIощт.

Хэгъэгуи 7, Урысыем ишъо­лъырхэр зэнэкъокъум хэлажьэх. Апэрэ мафэм бзылъфыгъэхэм километрэ 24-рэ Адыгеим къызыщакIум тиреспубликэ икомандэ хэтэу Елизавета Ошурковам я 2-рэ чIыпIэр къыдихыгъ.

Iоныгъом и 20-м илъэс 17 – 18 зыныбжьхэр километрэ 14-м щызэнэкъокъугъэх. Санкт-Петербург ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтхэу Вероника Казак ыкIи Диана Смирновам апэрэ чIыпIитIур къыдахыгъ. Адыгэ Респуб­ликэм зыщызыгъэсэрэ Ангелина Винник ящэнэрэ чIыпIэр къыфагъэшъошагъ.

Адыгэ Республикэм кушъхьэ­фэчъэ спортымкIэ и Федерацие ипрезидентэу Анатолий Лелюк зэрилъытэрэмкIэ, Египет, Белорус­сиер, Монголиер, Урысыер, фэшъхьафхэри зэнэкъокъум чанэу хэлажьэх. Адыгеим щыщхэу Александр Евтушенкэм, СтIашъу Ма­мыр, нэмыкIхэм кIэух зэIукIэ­гъу­хэм яшъыпкъэу зафагъэхьа­зыры.

Къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ зэнэ­къокъухэу кушъхьэфэчъэ спортымкIэ тиреспубликэ щыкIохэрэм спортсмени 180-рэ фэдиз ахэлажьэ. Апэрэ чIыпIэхэм зэрафэбанэхэрэм дакIоу Адыгеим итарихъ, икультурэ нахь игъэкIотыгъэу защагъэгъуазэ.

— Самарэ, Тулэ, нэмыкIхэм къарыкIыгъэхэм Адыгеим ичIыопс ашIогъэшIэгъон, — къеIуатэ Адыгэ Республикэм ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтэу, спортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу СтIашъу Мамыр. – Зэнэкъокъум изэхэщакIохэм тафэраз. Культурэм ехьылIэгъэ Iофтхьабзэхэр тшIогъэшIэгъоных.

Тарихъым фэгъэхьыгъэ нэры­лъэгъу IэпыIэгъухэм, сурэтхэм уагъэгъуазэ. Зэнэкъокъум хэлажьэхэрэм нэпэеплъ сурэтхэр атырахых.