Шъукъыхэлажь

Адыгэ Республикэм ия 100-рэ илъэс тегъэпсыхьэгъэ фестивалым къыдыхэлъытагъэу сурэтхэу тырахыгъэхэм якъэгъэлъэгъонкIэ зэнэкъокъу зэхащэ. Сурэтхэм якъэгъэлъэгъон зэреджагъэхэр «Сэ сиреспублик».

Фестивалым гухэлъ шъхьаIэу иIэр Адыгеим итарихъ, ичIыопс, икультурнэ кIэн сурэтхэмкIэ алъигъэIэсыныр ары.

ЛъэныкъуитфкIэ зэнэкъокъур кIощт: «Адыгеим итарихърэ икультурэрэ», «АКъУ-мрэ Адыгеимрэ: илъэси 100-м щыщэу 82-р», «Адыгеим ицIыфхэр», «Адыгеим ичIыопс», «Адыгеир непэ». Зэнэкъокъум хэлажьэ­хэрэм язакъоу е автор купэу зэхэтхэу яIофшIагъэхэр къырахьылIэн алъэкIыщт. Ныбжьыр гъэунэфыгъэу щытэп. ЫпкIэ хэмылъэу фаер зэкIэ хэлэжьэнхэ фит.

Сурэтхэм компьютернэ программэхэмкIэ ыкIи графическэ амалхэмкIэ Iоф адашIагъэу щытхэми хъущт. Фестивалым фэгъэхьыгъэ положением къыре­IотыкIых зэнэкъокъум хэлэжьэщтхэм къырахьылIэщт сурэтхэр зэрэгъэпсыгъэщтхэр. ЧIыпIэу шъузщыкIэупчIэн шъулъэкIыщтыр: adias 2004 @mail.ru

Фестивалым къырахьылIэщт сурэтхэр Адыгеим лъэхъэнэ зэфэшъхьафхэм щытырахыгъэ­хэми хъущт. Анахь мэхьанэ зиIэр фестивалым итемэ икъоу къыраIотыкIыныр ары.

IофшIагъэхэр Iоныгъом и 28-м сыхьатыр 20-м нэс аштэщтых. Эксперт советым IэпэIэсэныгъэ зыхэлъ сурэтышIхэр, искусствэм, культурэм яIофышIэхэр, журналистхэр хэтыщтых, ахэм текIоныгъэр къыдэзыхыгъэхэр къагъэ­нэфэщтых ыкIи анахь IофшIэгъэ дэгъухэр къэгъэлъэгъонэу «Сэ сиреспублик» зыфиIорэм хагъэ­лэжьэщтых.

Сурэтхэм якъэгъэлъэгъон Адыгэ къэралыгъо университетым икъэгъэлъэгъопIэ зал чъэпыогъум и 14-м щыкIощт. ТекIоныгъэр къыдэзыхыгъэхэм дипломхэр ыкIи шIухьафтын гъэнэфагъэхэр аратыщтых. Чъэпыогъум и 20-м нэс зышIоигъохэр а къэгъэлъэгъоным къекIолIэн фитых. Адыгэ къэралыгъо университетым исайт текIоныгъэр къыдэзыхыгъэхэм ясурэтхэр ралъэгъощтых.

Адыгэ къэралыгъо университетыр ары мы къэгъэлъэгъоным изэхэщакIор, ащ игъусэх Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ. IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет, Адыгэ Республикэм гъэсэныгъэм­рэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ, Адыгэ Республикэм культурэмкIэ и Министерствэ ыкIи фотоклубэу «Лэгъонакъэ» зыфиIорэр.

Адыгэ къэралыгъо университетым ипресс-къулыкъу