Сомэ миллион 61,5-рэ пэIуагъэхьагъ

Лъэпкъ проектэу «Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэрэ гъогухэр» зыфиIорэм игъэцэкIэн къыдыхэлъытагъэу Адыгэ Республикэм и Джэджэ район пхырыкIырэ гъогухэм ащыщхэр агъэцэкIэжьыгъэх.

Ахэм ащыщ автомобиль гъо­гоу «Гончарка – Черемушкин — Келермесская» зыфиIорэм изы Iахьэу километри 5 фэдиз хъурэр. Ар республикэм дэгъоу щызэлъашIэрэ зекIо гъогоу поселкэу Гончаркэм дэт Дендрологическэ паркым екIуа­лIэрэр ары.

Зигугъу къэтшIыгъэ паркым чъыг лъэпкъ 350-рэ фэдиз къы­щэкIы, тишъолъыркIэ ар коллекцие анахь ин. Мы чIыпIэм зы­щызгъэпсэфынэу къэкIорэ хьакIэхэм япчъагъэ илъэс къэс нахьыбэ мэхъу, ащ къыхэкIыкIэ гъогум изэтегъэпсыхьан мэхьанэшхо зэриIэм щэч хэлъэп.

Гъогу Iахьым изытет шапхъэ­хэм адиштэщтыгъэп. Ар Адыгеяавтодорым къыдилъыти гъэцэкIэжьынхэр зэрашIылIэщтхэм ахагъэхьагъ.

Зэзэгъыныгъэу щыIэм диштэу, сомэ миллион 61,5-рэ зытефэрэ проектыр зыгъэцэкIагъэр Iахьзэхэлъ обществэу «Шэуджэн ДРСУ-р» ары. IофшIэнхэм къадыхэлъытагъэу гъогур пэшIорыгъэшъэу агъэкъэбзагъ, зэщыз ашIыгъ, асфальт тыралъхьагъ, тамыгъакIэхэр щагъэуцугъэх, гъогу Iупэхэр зэтырагъэпсыхьагъэх, нэмыкIэу зэшIуахыгъэр макIэп.

— Лъэпкъ проектэу «Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэрэ гъогухэр» зыфиIорэм къыды­хэлъытэгъэ проектыр гъэцэкIагъэ зэрэхъугъэм ишIуа­гъэкIэ километри 5 фэдиз зикIыхьэгъэ гъогур федеральнэ шапхъэхэм адиштэ хъугъэ. Джы Гончаркэм къэкIорэ хьакIэхэр, зекIохэр Iэрыфэгъоу Дендрологическэ паркым нэсынхэ алъэкIыщт. Ащ дакIоу мы гъогу Iахьыр зэолIэрэ федеральнэ трассэу А-160 «Мыекъуапэ —Кореновск» зыфиIорэми непэ гъэцэкIэжьын инхэр щэкIох. Федеральнэ ыкIи шъолъыр гъогушIхэм яIо зэхэлъэу Iоф зэрэзэдашIэ­рэр мыщ къегъэлъагъо, — къыIуагъ Адыгеяавтодорым ипащэу Алексей Корешкиным.

Лъэпкъ проектым игъэцэкIэн къыдыхэлъытэгъэ IофшIэнхэр зэрифэшъуашэу зэхэщэгъэнхэм республикэм ипащэхэм анахьэу анаIэ тырагъэты, тигъогухэр щынэгъончъэу щытынхэм а пстэури фэIорышIэ.