«Синдикэр» мэуджы

Урысыем кушъхьэфэчъэ спортымкIэ изэнэкъокъухэу Темыр Кавказым, Къыблэм ащыкIохэрэм якультурнэ Iофтхабзэхэм ансамблэу «Синдикэр» чанэу ахэлажьэ.

Мыекъуапэ изэхэт IофшIапIэу «Ошъадэм» ихудожественнэ пащэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артисткэу Едыдж Викторие къытиIуагъ Гъонэжьыкъо Мурат, Бырдж Суандэ, Нащ Эммэ, нэмыкIхэм гуетыныгъэ ахэлъэу лъэпкъ къашъохэр къызэрашIыхэрэр.

Санкт-Петербург, Москва хэкум, Воронеж, Самарэ, Сыбыр, нэмыкIхэм къарыкIыгъэхэ спортсменхэр ашIогъэшIэгъонэу ти­лъэпкъ къашъохэм яплъых.

— Адыгэ шъуашэр, къашъохэр дахэх, — игупшысэхэм тащегъэ­гъуазэ Урысыем кушъхьэфэчъэ спортымкIэ изэнэкъокъоу Темыр Кавказым щыкIуагъэм дышъэр къыщыдэзыхыгъэ Артем Ныч. — Адыгеим дэгъоу къыщытпэгъокIых, тагъэгушIо.

Къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ зэхахьэхэм «Синдикэр» мы мафэхэм ащэуджы, лъэпкъ искусствэр лъагэу еIэты.

Сахьидэкъо Нурбый.
Сурэтым итыр: «Синдикэр» зэхахьэм къыщэшъо.