«Ростов» лъэкIуатэ, «Торпедэр»…

Урысые Федерацием фут­бо­лымкIэ иапшъэрэ куп щыкIорэ зэнэкъокъум хэлэжьэрэ коман­дэхэм я 10-рэ ешIэгъухэр яIа­гъэх.

КIэуххэр

«Урал» — «Ахмат» — 1:2, «Торпедо» — ЦСКА — 1:0, «Ростов» — «Крылья Советов» — 2:1, «Динамо» — «Зенит» — 0:2, «Пари НН» — «Оренбург» — 0:2, «Шъачэ» — «Факел» — 1:1, «Краснодар»— «Химки» — 3:1, «Спартак» — «Локомотив» — 1:0.

«Зенит» Москва щешIи, 2:0-у «Динамэм» къышIуихьыгъ. ТекIоныгъэр къызэрэдихы­гъэм дакIоу, апэрэ чIыпIэм нахь пытэу уцугъэ. «Спартак» — «Локомотив». Александр Соболевым къэлапчъэм Iэгуаор дидзи, «Спартак» фэгумэкIыхэрэр ыгъэгушIуагъэх.

«Краснодар» иешIакIоу Эдуард Сперцян мыгъэ зэIукIэгъуи 10-мэ ахэлэжьагъ, къэлапчъэм Iэгуаор гъогогъуи 8 дидзагъ. Ижъы­рэ адыгэ къалэу Шъачэ икомандэ «Факел» текIон зэримылъэкIыгъэр гухэкI. «Ростов» щысэшIу къегъэлъагъо.

Зэтэгъапшэх

1. «Зенит» — 26
2. «Ростов» — 22
3. ЦСКА — 20
4. «Краснодар» — 20
5. «Спартак» — 19
6. «Шъачэ» — 17
7. «Динамо» — 16
8. «Ахмат» — 14
9. «Оренбург» — 12
10. «Пари НН» — 12
11. «Кр. Советов» — 10
12. «Локомотив» — 9
13. «Химки» — 8
14. «Факел» — 8
15. «Урал» — 4
16. «Торпедо» — 4.

«Торпедэр» ЦСКА-м текIуагъэми, аужырэ чIыпIэр къыбгынэн ылъэкIыгъэп. Хэта джыри зытекIощтыр?
Апшъэрэ купым хэт командэхэм я 11-
рэ ешIэгъухэр чъэпыогъум и 1 — 3-м яIэщтых.

Зэнэкъокъухэр

1.10.
«Оренбург» — «Шъачэ»
«Химки» — ЦСКА
«Локомотив» — «Урал»
2.10.
«Факел» — «Торпедо»
«Зенит» — «Ростов»
«Пари НН» — «Спартак»
«Ахмат» — «Динамо»
3.10.
«Кр. Советов» — «Краснодар».