«Пщэу Марыхъу. ЛIыхъужъныгъэм игъогу»

Джары зэреджагъэр режиссерэу Даур Хъусен ыгъэуцугъэ художественнэ фильмэм. СыхьатитIо кIорэ фильмэр кинотеатрэ зэфэшъхьафхэм къащагъэлъэгъо­нэу рагъэжьагъ ыкIи еплъыгъэ нэбгырэ пэпчъ ежь … Читать далее «Пщэу Марыхъу. ЛIыхъужъныгъэм игъогу»