Президентым цIыфхэм закъыфигъэзагъ

Украинэм щыкIорэ хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием, Донбасс неонацистхэм къаIэкIэхы­жьыгъэным афэгъэхьыгъэу ты­­гъуасэ псалъэ къышIыгъ Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным.


Тикъэралыгъо щыпсэурэ цIыф лъэпкъ зэфэшъхьафхэм, дзэ­кIолIхэм ыкIи офицерхэм, гуфитхэм, Донецкэ ыкIи Луганскэ народнэ республикэхэм, Херсонскэ ыкIи Запорожскэ хэку­хэм ыкIи шъхьафит ашIыжьыгъэ районхэм ащыпсэухэрэм Президентым закъыфигъэзагъ.

Урысыем исуверенитет, ищы­нэгъончъагъэ къэухъумэгъэныр, тилъэпкъэгъухэм ежь-ежьырэу ящыIакIэ агъэпсыныр, къохьапIэм иэлитэхэм зэрахьэрэ политикэм пэшIуекIогъэныр мыщ дэжьым анахь шъхьаIэу зэрэщытыр къэралыгъом ипащэ хигъэунэфыкIыгъ.

— КъохьапIэм пшъэрылъэу зыфигъэуцужьырэр тикъэралыгъо зэщигъэкъоныр ыкIи ыгъэкIодыныр ары. 1991-рэ илъэсым Советскэ Союзыр зэхагъэтэкъуагъэу, джы Урысыем иуахътэ къэсыгъэу ахэм занкIэу къаIо. Мыщ фэдэ гухэлъхэр ахэм зяIэр бэшIагъэ. НАТО-м иинфраструктурэ тигъунапкъэхэм нэс къылъагъэкIуатэу ра­гъэжьагъ. КIочIэ зэфэ­шъхьаф­хэр къызфагъэфедэзэ украинцэхэр тихэгъэгу къе­зэонхэм къыфащагъэх. 2014-рэ илъэсым щыублагъэу Украинэм ипащэхэм яполитикэ дезымыгъэштэрэ цIыфхэр къин хэфагъэх. Донбасс игумэкIыгъохэр мамыр шIыкIэм тетэу дэгъэзыжьыгъэнхэм киевскэ режимыр къеуцолIагъэп, ар хэгъэкIи ядернэ IашэмкIэ агъэщынэхэу рагъэжьагъ. Ащ къыгъэлъэ­гъуагъ Донбасс шъхьафит шIыгъэнымкIэ хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием изэхэщэн хэкIыпIэ закъоу зэрэщытыр. Луганскэ Народнэ Рес­публикэм неонацистхэр итфыгъэх, джырэ уахътэм ДНР-м ишъхьафитыныгъэ тидзэкIолIхэр фэбанэх. Чэзыу-чэзыоу неонацистхэр псэупIэхэм адафых, чIыпIэ къин ифэгъэ цIыфхэм IэпыIэгъу афэхъух, — къыIуагъ В. Путиным.

Непэ хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлажьэхэрэр зэзэгъыныгъэ зыдашIыгъэ профессиональнэ дзэ къулыкъушIэхэр арых. Ахэм ягъусэхэу мэзаох гуфитхэр, лъэпкъ зэфэшъхьаф­хэм къахэкIыгъэ цIыфхэр, нэмыкIхэри. Ахэм ежь яшIоигъоныгъэкIэ Урысыер ыкIи Донбасс къаухъумэнэу рахъухьагъ.

Президентым къызэриIуагъэм­кIэ, УФ-м зыкъэухъумэжьынымкIэ и Министерствэрэ Генеральнэ штабымрэ гухэлъэу ыкIи унашъоу ашIыгъэхэм къадыхэлъытагъэу Херсонскэ ыкIи Запорожскэ хэкухэм ячIыпIабэ, нэмыкI районхэм ащыщхэр шъхьафит ашIыжьыгъэх.

— Къыхэзгъэщынэу сыфай, шъхьафит тшIыжьыгъэ чIыпIэхэм ащыпсэурэ цIыфхэм неонацистскэ режи­мым дырагъаштэрэп, ащ пэшIуекIох. Бандеровцэхэм ыкIи нацистхэм цIыфхэр аукIых, хьапсым дадзэх, жъалымагъэр адызэрахьэ. Донецкэ ыкIи Луганскэ народнэ республикэхэм, Запорожскэ ыкIи Херсонскэ хэкухэм дзэ операциер къемыжьэзэ нэбгырэ миллиони 7-м ехъу ащыпсэущтыгъ. Ахэм ащыщыбэм ячIыгу, яунэ къабгынагъ. Къэнагъэ­хэм, нэбгырэ миллиони 5 фэдизым, артиллериемкIэ ыкIи ракетэхэмкIэ къяох. Ащ къы­­хэкIыкIэ Донбасс инароднэ республикэхэм я Парламентхэм, Херсонскэ ыкIи Запорожскэ хэкухэм яадминистрациехэм унашъо ашIыгъ янеущырэ мафэ зыфэдэщтым епхыгъэ референдум зэхащэнэу ыкIи ащкIэ Урысыем зыкъыфагъэзагъ. Мы Iоф­тхьабзэхэр щынэгъончъэу зэхэщэгъэнхэм тынаIэ тетыщт, цIыфхэм унашъоу ашIырэм дедгъэштэщт, — къыIуагъ Владимир Путиным.

Тикъэралыгъо къэтыухъумэным фэшI УФ-м зыкъэухъумэжьынымкIэ и Министерствэрэ Генеральнэ штабымрэ къахьыгъэ предложениеу «частичнэ мобилизацием» епхыгъэм дегъэ­штэгъэныр игъоу зэрилъэгъурэр УФ-м и Президент къыхигъэунэфыкIыгъ. Ащ къыдыхэлъытэгъэ Iофтхьабзэхэр Iоныгъом и 20-м щегъэжьагъэу рагъэжьагъэх.

Тикъэралыгъо къэтыу­хъумэнымкIэ, пыйхэм тапэшIуекIонымкIэ тищыкIа­гъэр зэкIэ тIэкIэлъ. Iашэу тиIэр аужырэ шапхъэхэм адештэ. Арышъ, ти­щынэ­гъон­чъагъэ, тирэхьатныгъэ зэщызыгъакъо зышIоигъо кIуачIэхэм тапэуцужьын зэрэтлъэкIыщтыр къэралыгъом щыпсэухэрэм ашIэн фай. ТицIыфхэм тызэхашIыкIыным, IэпыIэгъу къытфэхъунхэм тыщэгугъы, — къыхигъэщыгъ УФ-м и Президент.

Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным иджэпсалъэ ыуж УФ-м зыкъэухъумэжьынымкIэ иминистрэу Сергей Шойгу мобилизацием хэфэщтхэм ягугъу къышIыгъ

— Мобилизацием хэфэщтхэр ыпэкIэ къулыкъур зыхьыгъэхэр, дзэ-учетнэ сэнэхьат зиIэхэр, гущыIэм пае, мы мафэхэм УIэшыгъэ КIуачIэхэм ящыкIэгъэ сэнэхьатхэм арылажьэхэрэр, зэоным фэкъулаехэр арых. Мыщ дэжьым упчIэ къэмыуцужьынэу мобилизацием хэмыфэщтхэм ягугъу къэсшIынэу сыфай. Апшъэрэ еджапIэм щеджэрэ студентхэм танэсыщтэп. Рэхьатэу еджапIэм орэкIох, ерэджэх. Джащ фэдэу дзэм къулыкъур щызыхьынэу къызтефэхэрэр хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хагъэлэжьэщтхэп. Урысые Федерацием къулыкъур зэрэщахьыщтыгъэм фэдэу, тапэкIи щытыщт. Сыда пIомэ, къулыкъур зыхьыгъэхэу, опыт ыкIи хэушъхьафыкIыгъэ дзэ сэнэхьат зиIэу тиIэр бэ. Ахэр нэбгырэ миллион 25-рэ фэдиз мэхъух. Ащ къыхэкIыкIэ «частичнэ мобилизацием» зы процент ныIэп хэфэщтыр, — къыIуагъ министрэм.

КIарэ Фатим.