Вожатэхэр агъэхьазырых

Гъэмэфэ зыгъэпсэфыгъо лъэхъаным лагерьхэм ащыIэщт студенти 100 фэдиз вожатэхэм яеджапIэ щырагъэджэнхэу аублагъ. Ахэр я 2 — 3-рэ курсхэм ястудентых. Егъэджэнхэр симестритIо кIощт. ШIэныгъэу зэрагъэгъотыгъэхэр гъэмэфэ практикэм щагъэфедэжьыщтых.

— Егъэджэнхэр тIоу гощы­гъэщт. Теоретическэм — вожатэхэм пшъэрылъэу яIэр ащарагъэшIэщт, практическэм — кIэлэцIыкIухэм зэрадэгущыIэщтхэр, зэрагурыIощтхэр щаушэтыщт, — еIо Адыгэ къэралыгъо университетым исоциальнэ-психологическэ Гупчэ ипащэу Наталья Ковалевам.

Вожатэхэм яIофшIэн хэхьэ кIэлэцIыкIухэр агъэджэгунхэр, орэдхэр, усэхэр къарагъэIонхэр, куп-купэу гощыгъэхэу Iоф ада­шIэныр. Вожатэхэм яеджапIэ щеджэхэрэм практическэ Iо­ф­шIэнхэр агъэцакIэх ыкIи респуб­ликэм ит гурыт еджапIэхэр къакIухьэх, зэрагъэгъотыгъэ шIэныгъэхэр аушэтыжьых.

Iофтхьабзэр Адыгэ къэралыгъо университетым итхылъ­еджапIэ щырагъэжьагъ. Социальнэ технологиехэмкIэ ыкIи зекIонымкIэ ифакультет иятIо­нэрэ курс щеджэрэ студентхэм кIэлэегъаджэхэр ягъусэхэу квест агъэхьазырыгъ ыкIи зэхащагъ.

2021 — 2030-рэ илъэсхэм стратегическэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэм фытегъэ­псы­хьэгъэ программэм къыдыхэ­лъытагъэу вожатэхэм яеджапIэ АКъУ-м щызэхащэ. Ащ икIэлэегъаджэхэм опытышхо аIэкIэлъ. Ахэм ащыщых социальнэ-психологическэ IэпыIэгъум епхыгъэ гупчэм икIэлэегъа­джэхэу Наталья Ковалевар ыкIи Анна Горбачевар, «Полярис-Адыгеим» иметодистэу Роман Ульянцевыр, лагерэу «Лань» зыфиIорэм иметодистэу Гъубжьэкъо Марьянэ ыкIи нэ­мыкI­хэр.