АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ къеты

Бэрэ ятыгъох


Анахьыбэу зэрахьэрэ бзэджэшIагъэ­хэм ащыщ автомобилым зэретыгъохэ­рэр. Автотранспортым хэт апчхэр хаутызэ, пчъэр Iуатхъызэ тыгъон бзэ­джэшIагъэхэр зэрахьэх.

Автомобилыр зиехэми ялажьэ ащ хэлъэу къулы­къушIэхэм алъытэ. Макъэ къэзыгъэIурэ пкъыгъор ямашинэхэм ахагъэуцорэп, яхьап-щыпхэр, мобильнэ телефонхэр, ахъщэр, документхэр къаранэх.

Мыщ фэдэ Iоф шъухэмыфэным фэшI АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ автомобилыр зиехэм закъыфегъазэ ямылъку фэсакъынхэу, къаухъумэнэу.

Автомобилыр Iуамыфыным ыкIи ащ илъхэр рамытыгъукIынхэм фэшI шъушIэн фаехэр:

— автомобилым ипчъэ Iухыгъэу къэшъумыгъан ыкIи IункIыбзэр къыIушъумыгъан;
— цIыф макIэ зыщызекIорэ ыкIи нэфынэр зыдэщымыIэ чIыпIэхэм машинэр къаIушъу­мыгъан;
— чэщым шъуимашинэ гаражым чIэжъугъэуцу е ыпкIэ хэлъэу уцупIэм дэжъугъэуцу;
— осэ ин зиIэ хьап-щыпхэр ыкIи ахъщэр ­автомобилым къишъумыгъанэх.

Полицием зызэрэфэбгъэзэн плъэкIыщтыр

БзэджэшIагъэ е хъугъэ-шIагъэ горэ шъулъэгъугъэмэ е шъо шъушъхьэкIэ хэбзэукъоныгъэ къыжъудызэрахьагъэмэ, Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ макъэ ежъугъэIунэу зыкъышъуфегъазэ. Ар шIыкIэ зэфэшъхьафхэмкIэ пшIын плъэкIыщт.

Тхьапэм тептхэрэм итынхэ фаехэр:

1. Хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ къулыкъоу е ащ Iоф щызышIэу зызыфэбгъазэрэм ыцI, Iэна­тIэу ыIыгъыр.
2. Зафэзыгъазэрэм ылъэкъуацI, ыцI, ятэ ыцI.
3. Джэуапыр зыдагъэхьыжьыщт адресыр.
4. Ежь ышъхьэкIэ зэрэкIэтхэжьыгъэр ыкIи мафэу зитхыгъэр.
5. ЦIыфым ытхыгъэр къэзыгъэшъыпкъэ­жьырэ документхэр.

БзэджэшIагъэ зэрахьагъэу шъущыгъуазэмэ

БзэджэшIагъэхэу ыкIи хъугъэ-шIагъэхэу гъогухэм, общественнэ чIыпIэхэм ащызэрахьэхэрэр нахьыбэрэмкIэ цIыфхэм янэрылъэгъух.

БзэджэшIагъэ ыкIи административнэ хэбзэукъоныгъэ зэрахьагъэу шъущыгъуазэмэ, бзэджашIэм итеплъэ гум ишъуубыт (иинагъэ, щыгъыным, цуакъэм, нэшанэу иIэхэм шъуалъыплъ). Полицием псынкIэу макъэ зэрежъугъэIущтым шъупылъ, телефон номерэу 02-м (102-м) шъутеу, хэбзэукъоныгъэм щыжъугъэ­гъуазэх.

ШъумыгуIэу, нахь игъэкIотыгъэу хъугъэ-шIагъэу шъузэрихьылIагъэр, уахътэр, такъикъэу зыщыхъугъэр полицием икъулыкъушIэхэм къафэшъуIуатэх.

БзэджашIэм итеплъэ зыфэдэр ыкIи ащ лъэныкъоу зыздигъэзагъэр къулыкъушIэхэм яшъуIомэ, охътэ кIэкIым къыкIоцI ар къаубытын алъэкIыщт.

Хъугъэ-шIагъэм ыпкъ къикIыкIэ зыгорэм шъобж тещагъэ хъумэ, ащ IэпыIэгъу шъуфэхъу. Полицием икъулыкъушIэхэр къэкIофэхэ шъуяж. Джащ фэдэу наркотикыр, Iашэр ыкIи къэорэ пкъыгъохэр къезы­гъэкIокIыхэрэм якъэбар шъущыгъуазэмэ полицием ителефон номерэу 02-м (102-м) шъутеу.

ЦIыфхэр бэу зыхэлэжьэхэрэ Iофтхьа­бзэ­хэм узэращызекIон фаер:

— общественнэ рэхьатныгъэр уукъо хъущтэп;
— цIыфхэмкIэ щынагъоу щыт зекIуакIэхэр щыбгъэзыенхэ фае;
— цIыфхэм ыкIи ахэм яфэIо-фашIэхэр зыгъэцакIэхэрэм, Iофтхьабзэм изэхэщакIо­хэм, пэщэ IэнатIэм Iутхэм, Iофтхьабзэм изэхэщэнкIэ общественнэ рэхьатныгъэр къэзыухъумэхэрэм шъхьэкIафэ афэшъу­шIын фае;
— Iофтхьабзэр зыщырекIокIырэ уахътэм рэхьатныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ хэбзэу­хъумэкIо къулыкъухэм къышъуаIорэр ха­бзэм тетэу жъугъэцакIэ;
— зыныбжь имыкъугъэхэм алъыплъэн щымыIэу язакъоу къэшъумыгъанэх;
— ошIэ-дэмышIэ Iоф къэхъоу цIыфхэр агъэ­кощынхэ фаеу хъумэ, хэгъэгу кIоцI къулыкъум иIофышIэ ыIорэм тетэу шъузе­кIонэу щыт, рэхьатныгъэ зыхэжъугъэлъ.

КIэджыбэм илъым шъуфэсакъ!

Мыщ епхыгъэ бзэджэшIагъэр анахьэу мафэм зэрахьэх. Арышъ, цIыфыбэ зыщызэрэугъойрэ чIыпIэхэм тыгъокIо цIыкIухэр «чанэу» ащэIабэх, кIэджыбэхэр е Iалъмэкъхэр аунэкIых.

Ар къышъомыхъулIэным ыкIи чIэнэгъэшхо шъумышIыным пае:

— шъуиахъщалъэ мэхьанэ зиIэ документхэр дэшъумыгъэлъых;
— ахъщэшхо зыдешъумыхьыжь е шъуштэ­нэу хъугъэми, гъэбылъыгъэ джыбэм ишъу­лъхьэмэ нахьышIу;
— общественнэ транспортым телефон е ахъщэжъгъэйхэр зыщыIэпызгъэзыхэрэм шъуафэсакъ, ахэм IэпыIэгъу шъуафэхъуфэ ягъусэм шъуиIалъмэкъ ыхъункIэн ылъэ­кIыщт.

Шъузфэсакъыжь

Интернет зэпхыныгъэм иамалкIэ цIы­фэу агъапцIэхэрэм япчъагъэ мафэ къэс хэхъо.

ГущыIэм пае, товархэр ащэхэу ыкIи ащэфхэу сайт­хэм мэкъэгъэIухэр къарагъахьэх. Ахэр зыщэфы зышIоигъохэм якартэ номерхэр гъэпцIагъэкIэ бзэджа­шIэхэм къызIэкIагъахьэх, яахъщэ рахы.

Банкым къышъуитыгъэ картэм иномер яшъуIон фаеу зыгорэкIэ СМС-мэкъэгъэIу къышъуIукIэмэ е телефонымкIэ къышъуфытеохэмэ шъушIошъ шъумыгъэхъу, гъэпцIакIохэм зяшъумыгъэгъэдел, цыхьэ афэшъумышI. КартэмкIэ ыкIи терминалымкIэ шъуифэIо-фашIэхэр жъугъэцакIэхэ хъумэ, сакъыныгъэ къызхэжъугъаф.

НэкIубгъор зыгъэхьазырыгъэр КIарэ Фатим.