Адыгеир Сыбыр пэчыжьэми…

Красноярскэ и Къэралыгъо академическэ къэшъокIо ансамблэу Михаил Годенкэм ыцIэ зыхьырэмрэ АР-м и Къэралыгъо орэдыIо къэшъокIо ансамблэу «Ислъамыемрэ» зэгъусэхэу Мыекъуапэ концерт къыщатыгъ. Къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ пчы­хьэзэхахьэр шIукIэ гум къи­нэ­жьынэу кIуагъэ. Лъэпкъхэр зэ­фэзыщэрэ Iофтхьабзэм ижъырэ адыгэ орэдхэр, тызыхэт лъэ­хъаным къыпкъырыкIыгъэ произведениехэр щыIугъэх. Сыбыр, адыгэмэ ялъэпкъ къашъохэр артистхэм къашIыгъэх.

ЕгъэжьапIэ фэхъугъэр

Концертхэм язэхэщэн фэ­гъэ­зэгъэ Гурам Квициния Адыге­им иныбджэгъушIу. ИкIэлэгъум орэд къыIощтыгъ, концертхэм ахэлажьэщтыгъ.

— Адыгеим, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым къэралыгъо гъэпсыкIэ яIэу зы­псэухэрэр илъэси 100 зэрэхъугъэр Кавказ шъолъырым дэгъоу щашIэ, — къытиIуагъ Гурам Квициния. — Зэкъош респуб­ликэхэм яблэкIыгъэ уахътэ, янеущрэ мафэ нахь игъэкIотыгъэу цIыфмэ алъыдгъэIэсыхэ тшIоигъоу концертхэр ретэгъэ­кIокIых. Апэрэ пчыхьэзэхахьэр Мыекъуапэ щыкIуагъ.

— Гурам Квициния бэшIагъэу синэIуас. «Налмэсым» сыхэтэу концертхэм сахэлажьэзэ тызэ­IукIэщтыгъ, — зэдэгущыIэгъур лъегъэкIуатэ Адыгэ Республи­кэм и Къэралыгъо филармоние ипащэу, Урысыем иза­служеннэ артистэу, Адыгеим, Те­мыр Осетием — Аланием янароднэ артистэу Къулэ Мы­хьамэт. — Тызэгъусэу Мые­къуапэ щызэхэтщэгъэ пчыхьэзэ­хахьэм лъэпкъхэр зэфищагъэх.

Адыгэ Республикэм культу­рэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ ти ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зыкIэтхэжьыгъэ Рэзэныгъэ тхы­лъым зэхахьэм къыщеджагъ. Ти ЛIышъхьэ ишIуфэс тхылъ къыщеIо дунаим щыцIэрыIо ан­самблэу Сыбыр къикIыгъэм лъэшэу зэрэфэразэр, творчествэм хигъахъозэ тигъэгушIо зэрэшIоигъор.

Орэдым къашъор игъус

Пчыхьэзэхахьэр зезыщэгъэ Хьакъуй заремэ ансамблэу «Ислъамыер» IэкIыб къэралхэм зэралъыIэсырэр, лъэпкъ искусствэр къызэриухъумэрэр, художественнэ пащэу, композито-
рэу Урысыем, Адыгеим янароднэ артистэу Нэхэе Аслъан зэ­хэ­щэн Iофыгъохэми зэрапылъыр къыIотагъэх.

Къоджэбэрдыкъо Мыхьамэт, Хьатхмэ я КъокIасэ, нэмыкIхэм афэгъэхьыгъэ пэсэрэ орэдхэр Къумыкъу Щамсудин, Шъымырзэ Казбек, Дзыбэ Руслъан, Агъыржьэнэкъо Саныет, Уджыхъу Руслъан, фэшъхьафхэм къыха­дзагъэх.

Рапсодиеу «Хьагъэуджым изэфакIу» зыфиIорэр Адыгеим инароднэ артистхэу Лъэцэр Светланэрэ ХъокIо Сусанэрэ кIырагъэщыгъ. «Ныдэлъф мэ­къа­мэхэр», адыгэ пщынэм, «Ис­лъа­мыем», фэшъхьафхэм афэгъэ­хьыгъэхэу Нэхэе Аслъан ан­самблэм пае зэригъэфагъэхэр зэхахьэм щыIугъэх.

Артистхэу Мышъэ Анзаур, Эльдарэ Айдэмыр, Дер Абир, Нэгъой Азэ, фэшъхьафхэм пчы­хьэзэхахьэр къагъэбаигъ. Къа­шъоу «Ислъамыер» къыхадзагъ Адыгеим изаслуженнэ артист-
хэу Лъэустэнджэл Рузанэрэ Сихъу Руслъанрэ. Орэдым къа­шъор игъусэу ансамблэм фэ­шъхьаф къэшIыгъохэр къыгъэлъэгъуагъэх.

Красноярскэ зыгъэдахэрэр

Фольклорым, непэрэ псэукIэм къахэхыгъэ къашъохэу ан­самблэм къышIыхэрэм Сыбыр ищы­IакIэ нэгум къыкIагъэуцо. Миха­ил Годенкэм Сыбыр фэ­гъэхьыгъэ къашъоу ыгъэуцугъэ­хэм псэ апыт, къэшъуакIэ умы­шIэрэми, артистхэм уаригъусэу пчэгум уихьэ пшIоигъоу уахътэ къы­хэкIы.

«ТетIысхьапIэм дэжь» зыфи­Iорэ къашъоу Аркадий Кон­да­ковым ыгъэуцугъэр ныбжьыкIэхэм нахь афэгъэхьыгъ. Къа­шъохэзэ, уджыхэзэ нэIуасэ кIа­­лэхэмрэ пшъашъэхэмрэ зэ­фэхъух, псэлъыхъо кIалэхэм шIулъэгъу къабзэм гукIэ зыфащэин алъэкIы. Пшъашъэхэм шэн-хэбзэшIухэр къагурэIох, шIулъэгъум тамэу къаритыгъэм зырагъэушъомбгъу ашIоигъу.

«Къэзэкъ къашъор», «Псынэм дэжь» зыфиIорэр, «Пшъэшъэ уджыр», «Къэгъагъ Iэрамыр ­ дахэ зэрэхъугъэр», фэшъхьаф къашъохэри гум къегущыIыкIых. Адыгэ къашъоу «Удж хъу­раем» яхьыщыр урыс къашъори бгъэшIэгъонэу гъэпсыгъэ.

Зэкъошныгъэм, хэгъэгум идэхагъэ, мамыр щыIакIэм яхьылIэгъэ орэдыр «Ислъамыемрэ» Сы­быр иансамблэрэ къызэдаIозэ пчыхьэзэхахьэр кIэухым фэ­кIуагъ.

Краснодар ыуж Къыблэм, Темыр Кавказым Сыбыр иансамблэ концертхэр къащетых. Ансамблэм идиректорэу Паздниковам къытиIуагъ «Ислъамыем» иконцерт еплъызэ адыгэ лъэпкъ искусствэр лъэшэу ыгу зэ­рэрихьыгъэр.

— Джыри тызэIукIэ тшIоигъу, концертым титворчествэ къы­гъэбаигъ, — къытаIуагъ Сыбыр иансамблэ ипащэхэм.

Адыгэ Республикэм культурэм­кIэ иминистрэ иапэрэ гуа­дзэу Ольга Гавшинар, АР-м куль­ту­рэмкIэ и Министерствэ иотдел ипащэу Шэуджэн Бэлэ кон­цертым еплъыгъэх. Ансамблэм ипащэхэм, артистхэм гущыIэгъу афэхъугъэх.

— Искусствэм лъэпкъхэр зэ­рэзэфищэхэрэр мыщ фэдэ зэхахьэхэм нахьышIоу ащытэлъэгъу. Республикэ филармонием изал тIысыпIэ нэкI имыIэжьэу концертыр кIуагъэ, лъэпкъ пэпчъ искусствэр къызэриухъумэрэр пчыхьэзэхахьэм къыхэщыгъ, — къытиIуагъ Ольга Гавшинам. — Искусствэм шъолъырхэр зэфещэх, зэпэблагъэ ешIых.

Искусствэр зышIогъэшIэгъонхэу пчыхьэзэхахьэм еплъы­гъэ­хэр артистхэм гущыIэгъу афэ­хъугъэх, зэхэуцохэрэ нэпэеплъ сурэтхэр атырахыгъэх.

ЕмтIылъ Нурбый.