Яхэгъэгу фэшъыпкъэх

Украинэм щыкIорэ хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операциер анахь хъугъэ-шIэгъэ инэу мы уахътэм зытегущыIэхэрэм ащыщ. Контракт шIыкIэм тетэу къулыкъур зыхьыщтхэм, ыпэкIэ запасым щыIагъэхэм, Советскэ Союзым и ЛIыхъужъэу Андырхъое Хъусен ыцIэкIэ щыт Мыекъопэ хэушъхьафыкIыгъэ артиллерийскэ дивизионым иподразделениехэм мурадэу ыкIи пшъэрылъэу яIэхэр къыIотагъ АР-м идзэ комиссарэу Александр Авериным.

— Мы мафэхэм Украинэм щыкIорэ хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием нафэ къытфешIы Урысыем ицIыфыбэхэм яхэ­гъэгу шIу зэралъэгъурэр, патриотэу зэрэщытхэр. ЗыкъэухъумэжьынымкIэ Министерствэм, нэмыкI гъэцэкIэкIо хэбзэ къулыкъухэм яшIуагъэ арагъэкIынымкIэ, шIушIэ IэпыIэгъур арагъэгъотынымкIэ ыкIи чIыпIэ къин ифэгъэ цIыфхэм адэIэпыIэнхэмкIэ контрактник, гуфит ыкIи волонтер дзэкIолIхэм Украинэм къулы­къур чанэу щахьы. Тикъэралыгъо ипащэ иунашъокIэ правовой статус ыкIи социальнэ гарантиехэр яIэхэу Урысыем ишъолъыр­хэм ацIэкIэ щыт дзэ подразделениехэр агъэпсых, — еIо дзэ комиссарым.

Тиреспубликэ пштэмэ, хэ­ушъхьа­фыкIыгъэ дзэ операциер зырагъэжьагъэм къыщыубла­гъэу зэблахъузэ ашIырэ дзэхэм ыкIи гуфит отрядхэм тичIыпIэгъу дзэкIолI 300-м ехъу ахэт.
— ХэушъхьафыкIыгъэ дзэ операциер зыкIорэ илъэсны­къом ехъугъэу Адыгеим щыIэ гарнизонхэм ядзэ частьхэр чанэу ащ хэлажьэх. Джащ фэдэу зэзэгъы­ныгъэ шIыкIэм тетэу мы Iоф­тхьабзэм хэлажьэ зышIоигъохэм япчъагъэ хэхъо. Илъэсныкъом къыкIоцI Адыгеим щыпсэурэ нэбгырэ 350-мэ шIоигъоныгъэ яIэу зэзэгъыныгъэ зыдашIыгъэ­хэм (контрактникхэм) якуп хэхьагъэх. Ахэм ащыщэу нэбгыри 170-м ехъур гуфитэу мы операцием хэлэжьагъэх. КъэIогъэн фае, а уахътэм къыкIоцI ахэм ащыщыбэм лIыхъужъныгъэрэ лIыблэнагъэрэ зэрэзэрахьагъэм фэшI къэралыгъо тын лъапIэхэр афагъэшъошагъэх, — къыIуагъ А. Авериным.

Дзэ комиссарым къызэриIотагъэмкIэ, Урысыем и Президент субъектхэм япащэхэм зэкIэми зафигъэзагъ хэушъхьафыкIыгъэ подразделениехэр яшъолъырхэм ащагъэпсынхэу. Ащ къыхэкIэу Андырхъое Хъусен ыцIэ зыхьырэ «Мыекъопэ дивизиер» Адыгеим щызэхащагъ. Ащ пшъэрылъэу иIэр батареир гъэпсыгъэныр, ащ хэхьащтхэр къэугъоигъэнхэр ары. Мы мафэм ехъулIэу ар гъэцэкIагъэ хъугъэ, дивизионым зэкIэмкIи нэбгырэ 260-рэ хэхьагъ. Мы Iофтхьабзэм изэхэщэн мэхьанэшхо зэриIэр къыкIигъэтхъыгъ А. Авериным. АщкIэ пшъэрылъ шъхьаIэу яIэр илъэсныкъом ехъугъэу дзэ операцием хэлажьэхэрэ дзэкъулыкъушIэхэм зарагъэгъэпсэфыныр ары. Ащ къыхэкIэу ахэр зэблахъух. Мы илъэсым ыкIэхэм анэс ятIонэрэ батареим хэтыщтхэр къаугъоинхэр япшъэрылъ.

Адыгеим щагъэпсыгъэ артиллерийскэ дивизионым зэреджагъэхэр «Советскэ Союзым и ЛIыхъужъэу Андырхъое Хъусен ыцIэкIэ щыт Мыекъопэ хэушъхьа­фыкIыгъэ подразделений». Ащ лъапсэ имыIэу щытэп, Iашэр ыгъэтIылъынэу пыйхэм тидзэ­кIолI къызыраIом, «Урысхэм зыкъатырэп!» иджэуапыгъ. Къы­хэгъэщыгъэн фае, политрук ныбжьыкIэм лIыгъэр зыщызэрихьагъэр 1941-рэ илъэсым Ворошиловградскэ хэкур ары, джыдэдэм Луганскэ Народнэ Республикэр. Андырхъое Хъусен пыйхэм ариIуагъэр тикъэралыгъо ис цIыфхэм зыкIыныгъэ ахэлъэу фашизмэм ебэныгъэнымкIэ нэшанэ афэхъугъ.

— ЧIыпIэ нэшанэ зиIэ дзэ подразделениехэм ягъэпсын сыда мэхьанэу иIэр?

— ТичIыпIэгъухэу дзэ къулыкъур зыхьыхэрэр психологическэу гъэхьазырыгъэнхэм бэ елъытыгъэр. Тарихъым узыхэплъэжьыкIэ, гражданскэ заом ыкIи Хэгъэгу зэошхом подразделениехэу чIыпIэ нэшанэ зиIэу гъэпсыгъэхэр хэтыгъэх. Москва икъэухъумэн епхыгъэ зэо хьы­лъэм Сыбыр идивизие хэлажьи, къэлэшхом пыир дафын алъэ­кIыгъ. Гражданскэ заом илъэ­хъан Кавказыр шъхьафит шIыжьыгъэным пае щыIэгъэ заом къахэщыгъэ лъэпкъ кавалерием ивзвод Адыгэ (Черкес) автоном хэкум щагъэпсыгъагъ. Ащ фэдэу щысэу бэ къэпхьын плъэкIыщтыр. Мыщ фэдэ подразделениехэм якъулыкъушIэхэр зэгурыIоныгъэу азыфагу илъым­кIэ, зэдеIэжьыныгъэу ахэлъымкIэ, чIыпIэ къин ифагъэхэм Iэ­пыIэгъу зэрафэхъухэрэмкIэ къахэщых.

— Социальнэ гарантиехэр аIэкIэгъэхьэгъэнхэр ыкIи дзэ къулыкъу­шIэхэм ятынхэм афэ­гъэхьыгъэ Iофыгъохэр сыдэущтэу зэшIохыгъэ хъухэра?

— Дгъэпсыгъэ дивизионыр Урысыем зыкъэухъумэжьынымкIэ и Министерствэ иподразделениехэм ахахьэ ыкIи мыщ хэтхэм IэнатIэу ыкIи званиеу яIэхэм ялъытыгъэу ахъщэ тынхэр аратых, хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлэжьэнхэу зы­кIохэкIэ, къатефэрэ тын те­дзэ­хэр аратыщтых. ГурытымкIэ рядовой контрактникым сомэ мин 200 мазэм раты. Дзэ пшъэ­рылъэу къыфагъэуцугъэхэр щытхъу хэлъэу зигъэцакIэрэм статусэу «Ветеран боевых действий» зыфиIорэр фагъэшъуашэ. ХэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием къулыкъур щахьызэ хэкIодагъэхэм яунагъохэм сомэ миллион, уIагъэ зыфэхъугъэхэм сомэ мин 500 араты.

Ащ нэмыкIэу шъолъырым щагъэпсыгъэ подразделением тиреспубликэ ипащэхэм мэхьанэшхо раты, кIэгъэгушIун тедзэхэр ахэм афашIых. Къыхэгъэщыгъэн фае, АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат игукъэкIыкIэ ыкIи иунашъокIэ зэзэгъыныгъэ шIыкIэм тетэу мы операцием хэлажьэхэрэм ахъщэ IэпыIэгъоу сомэ мини 100 зырыз ежьхэм е ягупсэхэм ареты. Мыщ хэлэжьэнэу шIоигъоныгъэ зиIэм ищыкIэгъэ тхылъхэр къы­зытIэкIигъахьэрэм ыуж ахъщэр исчет фитэгъахьэ. Ащ имыза­къоу хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлажьэхэрэм яуна­гъохэм социальнэ IэпыIэгъухэр аратынхэу агъэнафэ.

Хъ. Андырхъуаем ыцIэкIэ щыт артиллерийскэ дивизионым дзэ къулыкъур щыпхьыным фэшI шапхъэу пылъхэр

Къулыкъур зыхьынэу къызтефэхэрэм алъэныкъокIэ шапхъэу щыIэхэр, джащ фэдэу шэпхъэ-правовой актхэм ащыщ­хэр Федеральнэ законэу «О воинской обязанности и военной службе» зыфиIорэм къыщыгъэнэфагъэх. Шъолъырым щызэхащэгъэ дивизионри ахэм ащыщ.

ЫпэкIэ илъэс 50-м нэсыгъэр дзэ къулыкъум ирезерв къыхагъэкIыжьыщтыгъэмэ, джы бэмэ яшIоигъоныгъэ къыдалъыти, ныбжьыр лъагъэкIотагъ. Ежь фаеу зэзэгъыныгъэ шIыкIэм тетэу хъулъфыгъэм къулыкъур ыхьын ылъэкIыщт ыныбжь илъэс 59-рэ мэзэ 11-рэ мэхъуфэ. Ащ нэмыкIэу, хьапсым чIэсхэу бзэ­джэшIэгъэ мыин зезыхьагъэхэр (гущыIэм пае, кIэлэпIупкIэр зэрамытыгъэм е ешъуагъэу машинэр зэрэзэрафагъэм апае агъэпщынагъэхэм) япсауныгъэ къехьымэ, хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлэжьэнхэ алъэкIыщт. Мыхэм ахахьэхэрэп укIакIохэр, цIыфым шъхьакIо езыхыгъэхэр, нэмыкIхэри. АныбжьыкIэ къатефэу, илъэс 18 — 19-м ушъхьагъу зэфэшъхьафхэмкIэ къулыкъур зымыхьыгъэхэм аныбжь илъэс 30 — 35-рэ хъу­гъэми, зэзэгъыныгъэ шIыкIэм тетэу къулыкъур ахьын алъэ­кIыщт.

Контрактникым ипсауныгъэ изытет шапхъэхэм адиштэн фае, физическэу дзэм фэхьазырынэу щыт, джащ фэдэу психологическэуи зыпкъ итын фае. А. Аве­риным ицыхьэ телъэу къыIуагъ дзэм къулыкъур щызыхьынэу дащырэ ныбжьыкIэхэр хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием зэрэхамыгъэлажьэхэрэр. Джащ фэдэу къыхигъэщыгъ зэзэгъыныгъэ зышIыгъэхэм зыщыфэе уахътэм ар зэпагъэужьын зэралъэкIыщтыр.

Къэбарыр нахь игъэкIотыгъэу къызIэкIэзыгъахьэ зышIоигъохэм зыщыпсэухэрэ муниципальнэ военкоматхэм зафагъэзэн алъэ­кIыщт.

КIАРЭ Фатим.