Экскурсие гъэшIэгъоныгъ

ПсэупIэу Гавердовскэм дэт тхылъеджапIэм нахьыбэу къакIохэрэр кIэлэеджакIохэр, студентхэр, пенсионерхэр ары.

Мыщ тхылъ ­гъэшIэгъонхэр ­чIэлъых, дахэу къы­щыппэгъокIых, ащ фэ­шъхьафэу Iофтхьэбзэ зэ­фэ­шъхьафыбэ щы­зэхащэ.

КIэлэцIыкIухэм янэ-ятэ­хэр тхылъеджапIэм иIоф­шIакIэ егъэразэх, ащ къы­чIа­хьэ­хэ­рэми сабый­хэми яшIэныгъэ­хэм щыхагъахъо.

Осэ икъу зы­фэпшIынэу зыте­фэхэрэм ащыщ Адыге­им имэфэкI ма­фэхэм, итарихъ, ичIыопс саугъэтхэм афэ­гъэхьыгъэ зэIу­кIэгъухэр зэрэ­щызэха­щэхэрэр.

Мары Iоныгъом и 15-м чIыпIэ еджапIэм иящэнэрэ класс ис кIэлэцIыкIухэр тхылъеджапIэм щы­Iагъэх, краеведческэ экскурсиеу «Адыгеим ичIыопс саугъэтхэр» зыфиIорэм хэлэжьагъэх. Ахэр нэIуасэ зыфашIыгъэхэр ижъыкIэ къыщегъэжьагъэу испунэ­хэу Адыгеим ичIыгу итхэр ары.

КIэлэцIыкIухэм ашIо­гъэшIэгъоныгъ испунэхэм апылъ къэбархэр, ахэмрэ Египет щыIэ пирамидэхэмрэ зэзыпхыхэрэр, испунэхэр зыехэр ыкIи мыжъо унэ цIыкIухэм аушъэфыхэрэр.

Джащ фэдэу тхылъеджа­пIэм щагъэпсыгъэ къэгъэлъэгъонэу «Кавказым ииспунэхэр» зыфиIорэм кIэлэеджакIохэм афэшъхьафэу мыщ къэкIорэ тхылъеджэхэри еплъыгъэх ыкIи ашIогъэшIэгъоныгъ. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэхэм тхылъ­еджапIэм ипащэу ЖэнэлI Еленэ зэрэфэразэхэр ра­Iуагъ.

Шъаукъо Аслъангуащ.