Щытхъур къытфахьы

Краснодар краим футболымкIэ изэIухыгъэ зэнэкъокъу кIэлэеджакIохэр хэлажьэх.

Аныбжьыхэм ялъытыгъэу ешIакIохэр куп зэфэшъхьафхэм ахэтых. 2009-рэ илъэсым къэхъу­гъэ кIалэхэр пэшIорыгъэшъ зэIукIэгъухэм ащешIагъэх. КIэух зэнэкъокъум командэ 12 хэхьагъ.

Iоныгъом и 11 — 16-м ТIуапсэ щызэIукIэгъэ кIэлэеджакIохэр хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэм афэ­бэнагъэх. Адыгэ Республикэм футболымкIэ икIэлэцIыкIу-ныбжьыкIэ еджапIэ зыщызыгъасэхэрэр яIэпэIэсэныгъэкIэ къахэщыгъэх, пащэр Хьабэхъу Рустем.

КIэух ешIэгъум Адыгеим икомандэ Краснодар краим футболымкIэ и Академие иеджакIохэм ащыIукIагъ. Тренерэу Вячеслав Охрименкэр Адыгеим икомандэ ипащэу Урысыем щыцIэрыIо Академием икомандэ дешIагъ.

АР-м икIэлэеджакIоу ТIэшъу Щамил Академием икомандэ икъэлапчъэ Iэгуаор дидзагъ. Пчъа­гъэр 1:0-у тиешIакIохэм зэIукIэгъур къызэрахьыщтыгъэм къыхэдгъэщырэр командэ лъэшым ти­кIэлэеджакIохэр дэгъоу зэрэдешIагъэхэр ары.

Краснодар краим футболымкIэ и Академие 2:1-у текIоныгъэр къыдихыгъ. Адыгеим икIэлэцIыкIу-ныбжьыкIэ спорт еджапIэ иешIакIохэм я 2-рэ чIыпIэр къафагъэшъошагъ. Краснодар икомандэу «Лидер Юг» зыфиIорэр ящэнэрэ хъугъэ.

— ЕшIэкIо анахь дэгъухэр зэнэкъокъум къыщыхагъэщыгъэх, — къытиIуагъ тренерэу Вячеслав Охрименкэм. — Тикомандэ хэтэу ТIэшъу Щамил ыпэкIэ анахь дэгъоу щешIагъэу ыцIэ къыраIуагъ. Кубокыр шIухьафтынхэр къызэрэфагъэшъошагъэхэм дакIоу, гущыIэ фабэхэр къыфаIуагъэх. Мэркъазэ Амир, ЛIышэкъо Алан, Пщыжъ Руслъан, Дмитрий Желудковыр, нэмыкIхэри тикомандэ дэгъоу щешIагъэх.

— 2006 — 2008-рэ илъэсхэм къэхъугъэ кIалэхэри Краснодар краим изэIухыгъэ зэнэкъокъу хэлажьэх, — къеIуатэ Адыгэ Республикэм футболымкIэ икIэлэцIыкIу-ныбжьыкIэ спорт еджапIэ икъулыкъушIэу Пэнэшъу Мыхьамодэ. — Бжыхьэм зэнэкъокъур аухыщт, ешIэкIо анахь дэгъухэр къэнэфэщтых.

Сурэтхэм арытхэр: ТIэшъу Щамил; Адыгеим икомандэу ятIонэрэ чIыпIэр къыдэзыхы­гъэр.