ТIури зыхяжъугъэлъхьан шъулъэкIыщт

Гриппым пэуцужьырэ вакцинэм ихэлъхьан епхыгъэ Iоф­тхьа­бзэр етIупщыгъэу республикэм щэкIо.

Коронавирусым ыгъэсымаджэхэрэм япчъагъэ хэхъо ыкIи а узитIур зэхэхьаным ищынагъо къэуцугъ. Арышъ, цIыфхэр нахь зыфэсакъыжьынхэу, гриппым ыкIи коронавирусым апэуцужьырэ вакцинэхэр зыхарагъэлъхьанэу медицинэм иIофышIэхэр къэджэх.

Адыгэ Республикэм псауныгъэр ­къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ къызэритыгъэмкIэ, мы илъэсым гриппым пэуцужьырэ вакцинэр нэбгырэ мин 280-м ахалъхьанэу агъэнэфагъ. Адыгеим ныбжь зиIэхэми, кIэлэцIыкIу­хэми апае зэхэтэу вакцинэ дозэ мини 105-м ехъу къэкIуагъ. Ахэр Урысыем къыщашIыгъэ препаратхэу «Совигрипп» (дозэ 58730-рэ) ыкIи «Ультрикс Квадри» (дозэ 46280-рэ).

Шъугу къэтэгъэкIыжьы гриппым ыкIи коронавирусым апэуцужьырэ вакцинэ-хэр мазэрэ уемыжэу зэдябгъэшIынхэ зэрэплъэкIыщтыр.

Мы уахътэм коронавирусым пэуцу­жьырэ вакцинэу «Гам-Ковид-Вак»зыфи­Iорэр («Спутник V» нахьыбэхэм зэрашIэрэр) зыхяжъугъэлъхьан шъулъэкIыщтыр. Мы вакцинэр мэфэ 21-рэ азыфагоу едзыгъуитIоу ахалъхьэ. А шап­хъэм шIокI иIэп, сыда пIомэ нэмыкI шIыкIэкIэ иммунитетыр пытэщтэп.

Мыекъопэ къэлэ поликлиникэу N 1-м ипащэу ЕмтIылъ Оксанэ къызэриIуа­гъэмкIэ, а вакцинэр зыщахалъхьэрэ чIыпIэ пстэуми икъоу аIэкIэлъ. Мы уахъ­тэм ехъулIэу коронавирусым пэуцужьырэ вакцинэр къалэм щыпсэурэ нэбгырэ 79900-мэ арагъэшIыгъ.

COVID-19-м пэуцужьырэ прививкэр зыщахалъхьэрэ чIыпIи 5-мэ Мыекъуапэ Iоф щашIэ. Ахэр зыдэщытхэр: ур. Комсомольскэр, 159, Чкаловым иур., 77, ур. Я 7-рэ переулкэр, 16, Жуковскэм иур., 18 ыкIи ст. Ханскэр, Верещагиным иур., 111.

Медикхэм къызэраIорэмкIэ, бжыхьэ лъэхъаным иммунитетыр нахь зыгъэпытэщтыр гриппым ыкIи коронавирусым апэуцужьырэ вакцинэхэр зыхябгъалъхьэ­хэмэ ары.

Iэшъынэ Сусан.