Москва — Дубай

КъэкIорэ мазэм иапэрэ мафэ къыщыублагъэу урысые авиакомпаниеу «Аэрофлотым» икъухьэлъатэхэр мафэ къэс Москва ибыбыкIыхэмэ Дубай быбыхэу рагъэжьэжьыщт.

КIымэфэ расписанием зэрэхагъэуцуагъэмкIэ, ахэм мафэм рейситIу ашIыщт.

Зэхэт Араб Эмиратхэм кIонэу фаехэм билетхэр аращэхэу рагъэжьагъ. Джырэ лъэхъаным Дубай кIонэу фаехэр къалэу Шъачэ къекIуалIэх, тхьамафэм плIэ ащ къухьэ­лъатэхэм зыщаIэты, зыгъэ­псэфакIохэр чIыпIэм нагъэсых.

НэмыкI къэралыгъохэми кIымафэр къэсыфэкIэ яошъогу гъогухэр къы­зэIуахыжьынхэу цIыфхэр мэгугъэх.

Авиакомпанием Шарм­эш-Шейх, Хургадэ (Египет) ыкIи Гоа (Индиер) къухьэлъатэхэр атIупщыхэзэ ашIынэу амал зэряIэр къыхагъэщыгъ. Билетхэм ауасэ къызэрэщамыгъэ­кIэщтыри шъхьэихыгъэу къаIо. «IэкIыб авиакомпаниехэм ащыщ билет уасэхэм къащигъакIэрэп, хамыгъахъомэ», — еIо туроператорэу Space Tra­vel игенеральнэ директорэу Мурадян Артур.

Авиакомпаниеу «Аэрофлотым» бэмышIэу къы­Iуагъ Карибскэ шъо­лъырым щыIэ хэгъэгухэу Ку­бэрэ Венесуэлэрэ яошъо­гу рейсхэр шIэхэу зэрэрагъэжьэжьыщтыр.

Шъаукъо Аслъангуащ.