ЛIэшIэгъу гъогу

Адыгеир, Къэбэртэе-Бэлъкъарыр ыкIи Къэрэщэе-Щэрджэсыр зызэхащагъэхэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ концерт Къэралыгъо Кремлевскэ Дворецым щыкIуагъ.

Тыгъуасэ Адыгеир, Къэбэртэе-Бэлъкъарыр ыкIи Къэрэщэе-Щэрджэсыр зызэхащагъэхэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ концерт Къэралыгъо Кремлевскэ Дворецым щыкIуагъ. Хэгъэгум исценэ шъхьаIэ къош республикищмэ ятворческэ коллектив анахь дэгъухэм зыкъыщагъэлъэгъуагъ.

Джащ фэдэу Кремлевскэ Дворецым адыгэхэм ятарихъ, джырэ лъэхъаным ящыIакIэ, яискусствэ ыкIи якультурэ афэгъэ­хьыгъэ экспозициехэр къыщызэ­Iуахыгъэх.

Iофтхьабзэм иублэгъум къэзэрэугъо­игъэхэм шIуфэс къарихыгъ Урысыем и Президентэу Владимир Путиным. Рес­публикищмэ ащыпсэухэрэм къэралы­гъом и Пащэ къафэгушIуагъ ыкIи ахэр зызэхащагъэхэр илъэси 100 зэрэхъурэр УрысыемкIи мэхьанэ гъэнэфагъэ зиIэ хъугъэ-шIэгъэшхоу зэрэщытыр къы­Iуагъ.

«1922-рэ илъэсым автономиехэр зэрэзэхащагъэхэр шъолъырищми ащыпсэурэ цIыфхэм ятарихъкIэ ыкIи ящыIэны­гъэкIэ мэхьанэшхо зиIэ чэзыоу хъугъэ, цIыф лъэпкъ зэфэшъхьафхэу зы гухэлъ зиIэхэм, ти Хэгъэгушхо къырыкIощтымкIэ пшъэдэкIыжь ин зыхэлъхэм зэдыряеу щыт тикъэралыгъо ихэхъоныгъэкIэ мэхьанэшхо зиIэ лъэбэкъугъ ар. КъыкIэлъыкIогъэ илъэсипшI пчъагъэхэм къаушыхьатыгъ а унашъор тэрэзэу зэрэщытыгъэр. Ащ ыпэкIэ аштэгъэгъэ унашъоми джащ фэдэу мэхьанэшхо иIагъ, зигугъу сшIырэр джырэ Адыгеим, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым ащыпсэурэ цIыфхэм урысые къэ­ралыгъом нахь пэблагъэ зэрэхъущтхэм тегъэпсыхьэгъэ гъогур къызэрэхахыгъэр ары. СтатусыкIэм ишIуагъэ къэ­кIуагъ экономикэмрэ социальнэ лъэныкъомрэ нахь зыкъаIэтынымкIэ, лъэпкъ шэн-хабзэхэр, культурнэ ыкIи гушъхьэлэжь кIэныр къэухъумэгъэнхэмкIэ, цIыфхэм гъэсэныгъэ зэрагъэгъотынымкIэ, сэнэхьатэу къыхахыгъэм рылэжьэнхэмкIэ амал инхэр ащ къаритыгъэх. Адыгеим, Къэбэртэе-Бэлъкъарым ыкIи Къэрэщэе-Щэрджэсым ащыпсэухэрэм тихэгъэгушхо игъэпытэнрэ ихэхъоныгъэрэ яIахьэу хашIыхьагъэм уасэ фэшIыгъуай. НэмыкI цIыф лъэпкъхэр ягъусэхэу, аIэ зэкIэ­дзагъэу гъэпсын IофшIэныр зэшIуахыгъ, наукэмрэ культурэмрэ алъэныкъокIэ гъэхъэгъэшхохэр ашIыгъэх, тари­хъым икъэгъэзэпIэ къинхэр, ушэтыпIэу къафыкъокIыгъэхэр шъыпкъагъэрэ блэнагъэрэ ахэлъэу зэпачыгъэх», — къыIуагъ Урысыем и Президент.

Владимир Путиным къыхигъэ­щыгъ Хэгъэгу зэошхом илъэ­хъан республикищмэ яцIыфхэм лIы­хъужъныгъэу зэрахьагъэр. Джащ фэдэу агу къыгъэкIыжьыгъ заом ыкIыб зышъхьамысыжьэу Iоф щызышIагъэхэри. Лъэныкъо зэ­фэшъхьафхэмкIэ: промышленностымкIэ, мэкъумэщ продукцием икъэхьыжьынкIэ, бизнес цIыкIум­рэ гурытымрэ хэхъоныгъэ ашIы­нымкIэ шъолъырхэм непэ гъэхъагъэу ашIыхэрэр Президентым къыхи­гъэщыгъэх.

«Шъолъырищмэ яэкономикэхэм нахь зыкъаIэтынымкIэ зишIогъэшхо къэкIуагъэхэм ащыщых предприятиехэмрэ экономикэм иотраслэхэмрэ IэпыIэгъу ятыгъэнымкIэ хабзэм ифедеральнэ ыкIи ишъолъыр къутамэхэм зэрахьэгъэ Iоф­тхьабзэхэр. ТапэкIи джащ фэдэу къэралы­гъор ахэм адеIэщт», — къыIуагъ Владимир Путиным.

Лъэпкъ ыкIи шъолъыр проект­хэм япхырыщын ишIогъэшхо къэкIо отраслэ пстэухэми зэхъо­кIыныгъэшхохэр афэ­хъунхэмкIэ: еджапIэхэр, кIэлэцIыкIу Iыгъы­пIэ­хэр кIэу агъэпсых ыкIи зэты­рагъэпсыхьажьых, транспорт инфраструктурэр, псауныгъэм икъэухъумэн къыхиубытэрэ псэ­уалъэхэр агъэкIэжьых, къа­лэ­хэмрэ къуаджэхэмрэ нахь зэтырагъэпсыхьэх.

ЗекIонымкIэ, мэкъу-мэщымкIэ, нэмыкI лъэныкъохэмкIэ шъолъы­рищмэ амалышхоу яIэхэм ягугъу къышIыгъ къэралы­гъом и Пащэ.

ИкIэухым Владимир Путиныр джыри зэ къафэгушIуагъ Адыгеим, Къэбэртэе-Бэлъкъарым ыкIи Къэрэщэе-Щэрджэсым ащы­псэухэрэм, псауныгъэ пы­тэрэ щыIэкIэшIурэ яIэнэу къафэ­лъэIуагъ.

Джащ фэдэу шIуфэс псалъэ къашIыгъ Адыгеим, Къэбэр­тэе-Бэлъкъарым ыкIи Къэрэщэе- Щэрджэсым япащэхэм.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ къызэгущыIэм Президентэу Владимир Путиным ынаIэ къызэратыригъэтырэм пае лъэшэу зэрэфэразэр къыхигъэщыгъ ыкIи шIоу щыIэр къыдэхъунэу фэ­лъэIуагъ. КъумпIыл Мурат къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, Адыгеим щыпсэухэрэм республикэм зэ­хъокIыныгъэу фэхъухэрэр алъэ­гъух ыкIи дэгъоу къагурэIо къэралыгъом и Пащэ цIыфхэм ящыIакIэ зыкъыIэтыным ыкIи Урысыер джыри нахь зэтегъэ­псыхьагъэ хъуным апае зэри­хьэрэ Iофтхьабзэхэм ар къызэракIэкIуагъэр.

Республикэм и ЛIышъхьэ хэгъэгум и Правительствэ, депу­татхэм ыкIи сенаторхэм яшIуагъэ къызэрагъакIорэм ыкIи ренэу анаIэ къызэрэттырагъэтырэм апае зэрафэразэр къы­Iуагъ.

Тыгъуасэ концертэу Кремлым къыщызэдатыгъэр республикищ­мэ ыкIи зэрэхэгъэгоу якультурнэ щыIакIэкIэ мэхьанэшхо зиIэ хъугъэ-шIагъэу зэрэщытыр рес­публикэм и ЛIышъхьэ къыхи­гъэщыгъ. Урысыем щыпсэурэ цIыф лъэпкъ зэфэшъхьафхэм языкIыныгъэ ищысэ шIагъоу ар зэрэщытыр къыIуагъ.

«Къэбэртэе-Бэлъкъарыр, Къэрэщэе-Щэрджэсыр ыкIи Адыгеир зэкъошых ыкIи ятарихъ зы. ИлъэсипшI пчъагъэхэм тиреспубликэхэр зэгъусэхэу ыпэкIэ лъыкIотагъэх ыкIи зэдеIэжьхэзэ къа­хьыгъ. Непи джащ фэдэу тызэгъусэу хэгъэгумкIэ пшъэрылъэу къэуцухэрэр зэдызэшIотэхых, джырэ щыIакIэр зэдэтэгъэпсы, ащ дакIоу тинахьыжъхэу, тиветеранхэу непэрэ гъэхъагъэхэм лъэпсэ пытэ афэзышIыгъэхэм якIэн къэтэухъумэ.

Тызэгъусэу Темыр Кавказым зэгурыIоныгъэ илъыным тыдэлажьэ, ти Хэгъэгушхо — Урысыер джыри нахь лъэшэу ыкIи зэтегъэ­псыхьагъэу хъуным пае тфэлъэкIыщтыр зэкIэ тэшIэ», — къыIуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

Джащ фэдэу къэзэрэугъоигъэ­хэм шIуфэс къарахыгъ Къэбэр­тэе-Бэлъкъар Республикэм и ЛIышъхьэу КIокIо Казбекрэ Къэрэщэе-Щэрджэс Республи­кэм и ЛIышъхьэу Рашид Темрезовымрэ.
Ащ нэужым республикищмэ ятворческэ коллективхэм якъэ­гъэлъэгъон хьакIэхэр еплъы­гъэх. Ахэм ащыщых Адыгэ Респуб­ликэм лъэпкъ орэдымкIэ ыкIи къашъомкIэ и Къэралыгъо ансамблэу «Ислъамыер», Адыгеим лъэпкъ къашъомкIэ и Къэралыгъо академическэ ансамблэу «Налмэсыр», Адыгэ Респуб­ликэм урыс лъэпкъ Iэмэ-псымэхэмкIэ и Къэралыгъо оркестрэу «Русская удаль» зыфиIорэр, Н. И. Уваровам ыцIэкIэ щыт творческэ объединениеу «Звонницэм» инароднэ орэдыIо ансамблэу «Долина» зыцIэр, ащ нэмыкI орэдыIохэр.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу