Урысыем ибыракъ щаIэтыгъ

Къалэу Геническэ дэт Афган щытхъум ипарк мэфэкI шIыкIэм тетэу лъэпкъхэр зэфэщэгъэнхэм, ти Хэгъэгу итарихъ къэухъумэгъэным ыкIи тицIыф лъэпкъхэм ягушъхьэбаиныгъэ зыкъегъэIэтыгъэным афэшI Урысые Федерацием ибыракъ щаIэтыгъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх къэлэдэс ныбжьыкIэхэр ыкIи нахьыжъхэр, джащ фэду Афган заом иветеранхэр, Украинэм щыкIорэ дзэ хэушъхьафыкIыгъэ операцием дезыгъаштэхэрэр.

Илъэс 20-кIэ узэкIэIэбэжьмэ, Геническэ дэт паркым зы чIыгу гектар къыхагъэкIи, мыщ щыпсэурэ цIыфхэр, лъэкI зиIэхэр яIэпыIэгъухэу саугъэтрэ Александр Невскэм ичылыс цIыкIурэ къызэIуахыгъэх.

Непэ Геническэ пштэмэ, Афганистан иветеранхэм я Союз нэбгырэ 70-рэ фэдиз хэт. Организацием АР-м IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоны­гъэм-кIэ и Министерствэ, Адыгэ шъолъыр общественнэ организациеу «Боевое братство» зыфиIорэм зэпхыныгъэ адыриI.

Афганистан иветеранхэм я Союзэу Геническэ щыIэм ипащэу Владимир Басовым къызэриIуагъэмкIэ, афганцэхэм мы мафэхэм тихэгъэгу къинэу зы­­хэтыр къагурэIо, нацизмэм пэшIуекIозэ, яхэгъэгу къаухъу­мэным ахэр фэхьазырых.

Урысые быракъым имэхьанэ къыхигъэщызэ Афган щытхъум ипарк щыкIогъэ зэхахьэм къыщыгущыIагъ Геническэ районым иадминистрацие ипащэ игуадзэу В. Разумнэр. Нэужым быра­къыр ыIэтыгъ Афганистан иветеранхэм я Союз ипащэу Владимир Басовым. Ащ ыуж культурэм и Гупчэ иорэдыIо куп концерт къытыгъ.

Людмила Погасеева.