Темыр Кавказыр язэIукIэпIэшIу

Урысыем кушъхьэфэчъэ спортымкIэ изэнэкъокъоу «Темыр Кавказым илъэпкъхэм язэкъошныгъ» зыфиIорэр Iоныгъом и 17-м Мыекъуапэ щаухыгъ.

Налщык зэнэкъокъур къыщырагъажьи, Темыр Осетием-Аланием, Ставрополь краим, Къэрэщэе-Щэрджэсым, Адыгэ Республикэм ягъогухэм ащыкIуагъ. Зэфэхьысыжьхэр Мыекъуапэ щашIы-
гъэх.

Зэнэкъокъум ия 10-рэ едзыгъо Адыге­им щызэхащагъ. Белоруссием испорт­сменэу Евгений Королевым апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. Воронеж щапIугъэ Антон Поповым ятIонэрэ чIыпIэр фа­гъэшъошагъ. Адыгеим инарт шъаоу СтIашъу Мамыр джэрз медалыр къы­хьыгъ.

Я ХХХ-рэ зэнэкъокъоу «Темыр Кавказым илъэпкъхэм язэкъошныгъ»зыфиIорэм апэрэ чIыпIэр къыщихьыгъ Самарэ хэкум испортсменэу Артем Ныч. Тюмень щыщэу Андрей Степановым тыжьыныр къыдихыгъ. Роман Майкиныр ящэнэрэ хъугъэ. Зэнэкъо-къум анахь чанэу хэлэжьэгъэ Антон Поповым, къушъхьэ гъогухэр къыкIухэзэ къахэщыгъэ Роман Майкиным, нэмыкIхэм хэушъхьафыкIыгъэ шIухьаф­тынхэр аратыжьыгъэх.

Зэкъошныгъэм ипчэгоу Мыекъуапэ дэтым щыкIогъэ зэхахьэм цIыфыбэ щы­зэIукIагъ. Къалэм иансамблэу «Синдикэм» концерт къыщитыгъ. Ижъырэ къашъоу «Ислъамыер», нэмыкI лъэпкъ къашъохэр артистхэм къашIыгъэх, Хъу­рэнэ Азэ адыгэ орэдыр къафиIуагъ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ирэзэныгъэ тхылъэу зэнэкъокъум хэлэжьагъэхэм афэгъэ­хьыгъэм республикэм физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет итхьаматэу Дэгужъые Мурат къеджагъ, спортышхом гъэхъагъэу щашIырэм хагъэ­хъонэу афиIуагъ.

Урысыем кушъхьэфэчъэ спортымкIэ ифедерацие ипащэу Юрий Кучерявэм зэхахьэм къыщиIуагъ ти ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат кушъхьэфэчъэ спортым хэхъоныгъэ хэгъэгум щишIыным чанэу зэрэхэлажьэрэр.

— КъумпIыл Мурат лъэшэу тыфэраз, шIухьафтынэу спортым пае кушъхьэ­фэчъэ 20 къышъосэты, — къыIуагъ Ю. Кучерявэм.

Мыекъуапэ иадминистрацие ипащэу Геннадий Митрофановыр, Адыгэ Рес­публикэм кушъхьэфэчъэ спортымкIэ и Федерацие ипащэу Анатолий Лелюк, нэмыкIхэри зэфэхьысыжь зэхахьэм хэлажьэхэрэм къафэгушIуагъэх.

Самарэ хэкум икомандэ апэрэ чIыпIэр фагъэшъошагъ, шIухьафтынхэр раты­жьыгъэх.

Артем Ныч Урысыем ичемпион хъугъэ, дышъэ медалыр фагъэшъошагъ.

— Адыгеим ыпэкIи сыщыIагъ, ­хэгъэгу зэнэкъокъухэм сахэлэжьагъ. Респуб­ли­кэм ичIыопс дахэ, къушъхьэхэр сыгу ре­хьых. Анахьэу къыхэзгъэщымэ сшIои­гъор гуфэбэныгъэ ахэлъэу цIыфхэр къызэрэтпэгъокIыхэрэр ары, — къытиIуагъ Артем Ныч.

«Адыгеим инарт» зеушъомбгъу

Iоныгъом и 18-м «Адыгеим инарт» зыфиIорэ Дунэе зэнэкъокъур кушъхьэ­фэчъэ спортымкIэ Мыекъуапэ щыра­гъэжьагъ. Хэгъэгуи 7, командэ 25-рэ, спортсмени 180-рэ фэдиз зэIукIэгъухэм ахэлажьэх.

Египет, Казахстан, Монголиер, Уз­бекистан, Таджикистан, Урысыер, Белоруссиер Iоныгъом и 25-м нэс ти­рес­публикэ щызэнэкъокъущтых. Адыгеим испортсменхэу Александр Евтушенкэр, СтIашъу Мамыр, нэмыкIхэри зэIукIэгъу­хэм ахэлажьэх. Апэрэ мафэм тиспорт­сменкэу Елизавета Ошурковам ятIонэрэ чIыпIэр къыдихыгъ, купым хэтэу километрэ 24-рэ къыкIугъ.

Къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъугъэм зэIукIэгъухэр фэгъэхьыгъэх.