Непэ — адыгэхэм я Маф!

МэфэкIым зэрепхых

Адыгэхэм я Мафэ 2014-рэ илъэсым щегъэжьа­гъэу дунаим щыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм зэкIэми хагъэунэфыкIы.

Тилъэпкъ ищыIэкIэ-псэукIэ, икультурэ, ихабзэхэм афэгъэхьыгъэу зэкъош республикэхэм, Адыгеим, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым, IэкIыбым щыпсэухэрэри къыт­хэтхэу гъэзет къы­дэкIыгъохэр дгъэхьазырхэу тихабзэ. Мы мафэри блэдгъэкIы­гъэп. Лъэпкъым къырыкIуагъэм щыщ пычыгъохэм, итарихъ, гъэ­хъагъэхэр зиIэ цIыфхэм ащыщхэм ягугъу къышъуфэтэшIы.