Лъэустэнхьэблэ пшъашъэм итыжьын

Европэм самбэмкIэ изэнэкъокъу Сербием икъалэу Новый Сад Iоныгъом и 15 — 18-м щыкIуагъ.

Илъэс 18 — 21-рэ зы­ныбжь кIалэхэр, пшъашъэхэр зэIукIэгъухэм ахэлэжьа­гъэх.

Урысые Федерацием ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтэу Екатерина Соловьевар кило­грамм 78-м нахьыбэ къэзыщэчыхэрэм якуп щыбэнагъ.

Лъэустэнхьаблэ щыщ Е. Соловьевар пэшIоры-гъэшъ зэIукIэгъухэм ауж апэ­рэ чIыпIэм фэбэнагъ. Ар­­мением къикIыгъэ бэна­кIор нахь лъэшэу зэнэкъо­къум къыщылъэгъуагъ, ды­шъэр фа­гъэшъошагъ.

Екатерина Соловьевам ятIонэрэ чIыпIэр Европэм къыщыдихыгъ. Тренерэу Нэ­ныжъ Байзэт ипащэу самбэ бэнакIэм зыфегъасэ.

Адыгэ къэралыгъо уни­верситетым физкультурэмрэ дзю­домрэкIэ и Институт Е. Соловьевар щеджэ. Дунаим иныбжьыкIэхэу илъэс 16 — 18 зыныбжьхэм язэIу­кIэгъухэу мыгъэ Армением щыкIощтхэм ахэлэжьэнэу фи­тыныгъэ иIэ хъугъэ.

— Тиспортсменхэм, тренерхэм Европэм гъэхъагъэу щашIыгъэр къэралыгъо гъэ­псыкIэ иIэу Адыгеир зы­псэу­рэр илъэси 100 зэрэ­хъугъэм фагъэхьы, — къыти­Iуагъ АР-м самбэмкIэ иеджа­пIэ ипащэу, спортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу Делэкъо Адам. — Самбэм республикэм зыщиушъомбгъуным, спорт псэуалъэхэр нахьышIу шIыгъэнхэм афэшI ти ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, Правительствэм лъэ­хъаным диштэу Iофыгъуабэ зэрагъэцакIэрэмкIэ лъэшэу тафэраз. НыбжьыкIэхэм
пIу­ныгъэ дэгъу ятыгъэным, яме­дальхэм ахагъэхъоным тишъыпкъэу тыпылъ.