Гъогу километрэ 40-м ехъу зэтырагъэпсыхьагъ

Адыгеим икъоджэ псэупIэхэм апхырыкIырэ гъогухэр зэтегъэпсыхьэгъэнхэр республикэм ипащэхэм пшъэрылъ шъхьаIэу зыфагъэуцужьыхэрэм ащыщ. Лъэпкъ проектэу «Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэрэ гъогухэр» зыфиIорэм игъэцэкIэн къыдыхэлъытагъэу мы аужырэ илъэси 3-м шъолъырым икъоджэ 19-мэ якIурэ гъогухэр федеральнэ шапхъэхэм адиштэу агъэцэкIэжьыгъэх.

Мы илъэсыр пштэмэ, къутырхэу Гавердовскэм, Косиновым, Мокроназаровым, поселкэхэу Тимирязевымрэ Заревомрэ, къуа­джэхэу Блащэпсынэрэ Хьакурынэхьаблэрэ якIолIэрэ гъогу километри 9 агъэкIэжьыгъ.

Мы псэуалъэхэм зэкIэми асфальт атыралъхьагъ, гъогу Iупэхэр, автотранспортыр къызыщыуцурэ чIыпIэхэр зэтырагъэпсыхьагъэх, гъогу тамыгъакIэхэр ащагъэуцугъэх, нэмыкI IофшIэнхэр ащыкIуагъэх.

Мы гъогухэм язэтегъэпсыхьан цIыфхэмкIэ мэхьанэшхо иI, сыда пIомэ ахэмкIэ транспортыр гъунэгъу псэупIэхэм, район гупчэхэм якIуалIэ.

2019-рэ илъэсым щегъэжьагъэу лъэпкъ проектэу «Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэрэ гъогухэр» зыфиIорэм ишIуагъэкIэ Адыгеим икъоджэ псэупIэхэм якIурэ гъогу километрэ 40-м ехъу агъэцэкIэжьыгъ.

Адыгеяавтодорым ипащэу Алексей Корешкиным къызэриIуагъэмкIэ, гухэлъэу щыIэм ыпэ итхэу республикэм IофшIэнхэр щызэшIуахых.
(Тикорр.).