Адыгэ ныбжьыкIэхэм конституцие яIэщт

Мы мазэм Израиль ис адыгэ диаспорэм щыщ ныбжьыкIэ «Жьынэпсым» ихьэкIагъ. Ар Кфар-Камэ щыпсэоу Хьатх Щирин ары.

Ащ ипроект лъэшэу тыгу рихьыгъ, осэшхуи фэтшIыгъ. НыбжьыкIэхэм ­ягъогу зэIухыгъэ орэхъу.

— Сэлам! ЗэкIэмэ апэу нэIуасэ зыкъытфэшI.

— Сэлам! Сэ сышапсыгъ, сцIэр Хьатх Щирин, Израиль ит къуаджэу Кфар-Камэ сыщэпсэу, илъэс 23-рэ сыныбжь. Сятэ къалэу Дюзджэ щыщ, сянэ Кфар-Камэ щыпхъу. Тель-Хай сыщеджэ, компьютерым епхыгъэ сэнэхьат щызэсэ­гъэгъоты. Бзитф, адыгабзэр, тыркубзэр, джуртыбзэр, инджылызыбзэр ыкIи ара­пыбзэр дэгъу дэдэу сэшIэх. Социальнэ проектыбэмэ садэлэжьагъ, непи Iоф адэсэшIэ.

— БлэкIыгъэ тхьамафэм Кфар-Камэ щыкIогъэ фестивалым мэхьанэшхо ептэу зы проект къыщыбгъэ­лъэгъуагъ. Ащ фэгъэхьыгъэу къытфэпIотагъэмэ дэгъугъэ.

— Ащ хахьэрэ лIыкIо (посольство) программэр 2019-рэ илъэсыр ары зежьагъэр. Израиль щыпсэурэ адыгэхэм культурэ ыкIи социальнэ лъэныкъохэмкIэ IэпыIэгъу афэхъугъэныр ары иму­ра­дыр. Ащ къыдыхэлъытагъэу адыгэм итарихъ, ыбзэ, икультурэ адыгэ чылэхэм яхьылIэгъэ проектхэр къагъэхьазы­ры­гъэх. АдыгабзэкIэ сабыйхэм апае тхылъхэр къыдэгъэкIыгъэнхэу, театрэхэр зэ­хэщэгъэнхэу проектхэм къадэлъытагъ.

Сэри мы программэм сыхэхьагъ. Амал пстэоу къатырэр згъэфедэзэ сигухэлъхэр лъызгъэкIотэнхэу сыфай. Ащ фэшI конституцием ипроект згъэхьазырыгъ.

— Ар сыд?

— Ащ имурадыр адыгэ ныбжьыкIэхэр зэхэхьанхэшъ, ежьхэм яконституцие атхы­ныр ары. Мы проектыр пхырысщыным пае спонсор сылъыхъугъ ыкIи IэпыIэгъу къысфэхъугъэхэм ащыщ Кфар-Камэ муниципалитетым ипащэ. Ащ ишIуа­гъэкIэ апэрэ лъэбэкъур сшIыгъэ.

Нэужым ныбжьыкIэхэм зэIукIэгъухэр адэтшIыгъэх. Анкара и Адыгэ Хасэ иныбжьыкIэ комитет хэтхэр тигъусэхэу проектым къыдыхэлъытагъэхэр дгъэцэкIэнхэу зэдэтштагъ. ЛъэныкъуитIум тызызэхахьэм Тыркуем ыкIи Израиль арыс адыгэ ныбжьыкIэхэм яконституциехэм тахэплъагъ, татегущыIагъ. ЕтIанэ Голан къушъхьэ шыгум тет адыгэ чы­лэхэр къэткIухьагъэх, Рихьание ты­щы­Iагъ. Ащ семинар щызэхэтщагъ, нэ­ужым къалэу Акрэ къэткIухьагъ. Израиль непэ ис адыгэхэр къызтекIыгъэхэр хэкум къы­зырафхэм, хым къытекIыхи мы къалэр ары къыздэхьэгъагъэхэр. Израиль щыпсэурэ Жонт Ямисхэ адыгэ хабзэхэм афэгъэхьыгъэу къыгъэхьа­зырыгъэхэми онлайн шIыкIэм тетэу ­тяп­лъыгъ.

ТызызэIукIагъэм иятфэнэрэ мафэ кон­ституцием итхын едгъэжьагъ. Ащ пае лъэныкъо зэфэшъхьафхэм афэгъэзэ­гъэнхэу IофшIэкIо купхэр зэхэтщагъэх. Ахэм къагъэхьазырыгъэхэр зэхэдгъэ­хьажьхи зы конституцие дгъэпсыгъ.

— Проектыр лъыкIотэщта, зыгорэ къыкIэлъыкIощта?

— Ары. Iоныгъо мазэр имыкIызэ джыри зэ Анкара и Адыгэ Хасэ хэтхэм таIукIэщт.

— Тхьауегъэпсэу, уигъэхъагъэхэм ахэхъо зэпытынэу тыпфэлъаIо.
ЗэзыдзэкIыгъэр
ДЫРЫХЪУ Эмин.