Адыгэм къытхэкIа макъамэтх

И ныбжьыр илъэс 55-рэ фIэкI мыхъуами, ПсэукIэ-Дахэ къуажэр зи къежьапIэ Аб­до­къуэ Юрэ Борис и къуэм и лэжьыгъэкIэ, IэнатIэкIэ, щIэныгъэкIэ хузэфIэкIар мащIэ­къым. Ар — Урысейм щыщ макъа­мэтх цIэрыIуэщ, Московскэ консерваторием и про­фессорщ, искус­ствоведенэмкIэ кандидатщ, КъЧР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьа­кIуэщ…

Юрэ къиухащ Черкесск къалэм дэт музыкальнэ училищэр, музыкэмкIэ теори­ем и къудамэм щеджащ. 1992 гъэм Москва къалэм Гнесинхэ я цIэр зезыхьэ, музыкэмкIэ Урысей Академием композиторхэмрэ оркестрхэмрэ я классыр, иужьым а кIуэрабгъухэмкIэ аспирантурэр къызэринэкIащ. 1996 гъэ лъандэрэ консерваторием и композитор факультетым щрегъаджэ.

2000 — 2016 гъэхэм къриубыдэу, ар щытащ хореографиемкIэ Московскэ академием и профессору. Абы щылажьэкIэрэ, музыкальнэ драматургием, композицэхэм, оркестрхэм папщIэ езым зэхигъэувэжа курсхэр ядригъэкIуэкIащ урыс хореограф цIэрыIуэ Григорович Юрий и кафедрэм щеджэ балетмейстерхэмрэ аспирантхэмрэ. Аращ зейр «Рембрандт», «Iэдииху» оперэхэр, «Бжьыхьэ этюдхэр», «Тайные преграды», «Архитектура звука – Три поэмы» балетхэр. Абдокъуэм и симфониехэм ящыщщ оркестр инымрэ макъ псыгъуэ лъагэ зиIэ сабийхэмрэ папщIэ иуса «В час незаметной печали» лэжьыгъэр, фортепианомрэ бзэпс Iэ­мэ­псымэхэмкIэ лажьэ оркестрымрэ яхуитхахэр, нэгъуэщIхэри.

Адыгэ лъэпкъым къыхэкIа композиторым иуса музыкэр Москва дэт консерваторием и концерт гъэлъэгъуапIэ Инымрэ ЦIыкIумрэ, Крокусс-Сити Холлым, Щихъ Марие гуащэ и Кафедральнэ Члисэм щоIу зэпыт, ирашэ Германием, Америкэм и Штат Зэгуэтхэм, Бельгием, Чехием, Японием, Латин Америкэм, Испанием и музыкальнэ утыку щэджащэхэм.

«Ангелочек» анимацэ фильмым хуитха музыкэм папщIэ, 2008 гъэм Абдо­къуэ Юрэ «Золотой Витязь» саугъэтым и лауреат хъуащ. Мызэ-мытIэу хэтащ икIи япэ увыпIэхэр къыщихьащ дунейпсо фестивалхэм, анимацэ фильмхэмкIэ Японием, Болгарием, Румынием щрагъэ­кIуэкIахэм.

Къэралыбэ творческэ мастерскойм ипкъ иту, Абдокъуэ Юрэ ядолажьэ Урысей Федерацэм, хамэ къэрал жыжьэхэмрэ гъунэгъухэмрэ щыпсэу сабий композитор зэчиифIэхэм. Ар нобэкIэ щытщ музыкэ композицэм и теориемкIэ, оркестр тхыгъэхэмкIэ, тхыдэм къыхэна Iэмэпсымэхэмрэ оркестр лIэужьыгъуэхэмрэкIэ, музыкальнэ театрхэмкIэ, дирижёр гъэзэщIэкIэмрэ педагогикэмрэкIэ диссертацэ проект зыгъэхьэзырхэм я щIэныгъэ унафэщIу.

«Сыт хуэдэ музыкэми къетIэщI авторым и гурылъхэмрэ и гупсысэхэмрэ хьэкъыпIэкIэ зэрыпэжыр. ИкIи сызэрегупсысымкIэ, бзэпс Iэмэпсымэм ирилажьэ квартетращ дэзыгъэлъагъуфыр музыкэм хэгъэпщкIуа щэхухэр. Аращ макъамэм хуэтхьэкIумафIэ дызыщIри. Театр музыкэм елъытамэ, квартетым деж щыщIэпхъумэфынукъым бзэншагъыр. Языныкъуэхэм ар къалъытэ тобэ къызэрахьыж жанру», — жеIэ композиторым.

Абдокъуэ Юрэ и Iэдакъэ къыщIэкIащ щIэныгъэ лэжьыгъи 100-м щIигъу, игъэ­хьэзыращ музыкэ композицэм, теориемрэ оркестрымрэ я тхыдэм, хореографием яхуэгъэза хэзыгъэгъуазэ тхыгъэ куэд.

Абы иригъэджахэм къахэкIащ дунейпсо зэпеуэхэм саугъэт къыщызыхьа, лауреат щыхъуа нэрыбгэ 40-м нэхърэ нэхъыбэ. Апхуэдэщ композиторхэу Мотоямэ Хумие (Японие) Коростелев Дмитрий, Николаев Василий, Киселёв Пётр, Степанов Фёдор, Цытленок Аринэ (Белоруссие); дирижёрхэу Дадашев Ариф, Ходзинский Николай, Никифорчин Иван сымэ; балетмейстерхэу Радев Кириллрэ Семёнов Константинрэ.

И щытхъу зыхуигъэфащэхэм ящыщщ дирижер Ходзинский Николаи. А щIалэращ иджырей Урысейм нэхъыфI дыдэу иIэ «Урысей консерваторие» камернэ оркестрыр къызэзыгъэпэщар.

«Сезыгъэджа совет композитор Чайковский Бориси, сэри Iуэху тщIэуэ зэ­гуэр­ми къэтлъыхъуакъым ди музыкэ зыгъэзэщIэнухэр. ГъащIэм езым къыует, къыуешалIэ макъамэм къыхуэгъэщIа, лэжьэныр фIыуэ зылъагъухэр. Сэ зыракъым, дэтхэнэ композиторри мэхъуапсэ дунейпсо цIэрыIуагъ зиIэ «Урысей консерваторие» камернэ капеллэм дэлэжьэну. АтIэ, абыхэмрэ сэрэ гъуэгу кIыхь зэдэткIуну си насып къызэрихьам хуабжьу срогушхуэ», — къыпедзэ композиторым.

Абдокъуэ Юрэ композитор Чайковскэм щригъаджэм, Iэджэри къыжриIэу щытащ: «НыбжьыщIэу егъэджакIуэ хъуам псори лъэкIынущ. Ар уэ уи натIэ зэритхам шэч къытесхьэкъым, Юрэ».

И егъэджакIуэр дунейм ехыжауэ, зэмани текIыжауэ, Абдокъуэ Юрэ консерваторием ирагъэблагъэри къыжраIэ Чайковскэм и чэнджэщкIэ педагогыу къызэращтэр. Адыгэ щIалэм и гугъакъым и Iуэхур апхуэдэу къекIэрэхъуэкIыну, сыту жыпIэмэ консерваторием и хабзэтэкъым гнесинскэхэм ящыщ композитор-егъэджакIуэхэм лэжьапIэ ятыныр, ящIэлъэIуныр… Апхуэдэ щIыхь лъагэр къыхуагъэфэщат Дунейпсо гъуазджэм и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщI ди лъэпкъэгъу макъамэтхым.

Тхьэм ди лъэпкъыр нэхъри иригъэIэт!

ЛЫХЬ Тимур.