IэкIыбым къырамыщыми, гумэкIыгъо щыIэщтэп

Хабзэ зэрэхъугъэу, бжыхьэсэ лэжьыгъэ шъхьаIэхэм яхэлъ­хьан республикэм щырамыгъажьэзэ, ащ епхыгъэ Iофхэм зыщатегущыIэгъэхэ зэхэсыгъо мэкъу-мэ-
щымкIэ Ми­нистер­ствэм зэхищэгъагъ. Ар Шэуджэн рай­оным ит поселкэу Заревэм щы­кIуагъ.

Зэхэсыгъом хэлэжьагъэх АР-м и Премьер-министрэ иIэнатIэ зыгъэцакIэрэ КIэрэщэ Анзаур, АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, мэкъу-­мэщымкIэ министрэу Къуанэ Анзаур, муниципальнэ обра­зованиехэм, чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыпIэхэм ялIыкIохэр, фермерхэр, нэмыкIхэр. Джащ фэдэу, ари хабзэ хъугъэу, зэ­хэсыгъом къырагъэблэгъагъэх П.П.Лукьяненкэм ыцIэ зыхьырэ научнэ-ушэтыпIэ институтэу чылэпхъэ лъэпкъыкIэхэм якъы­хэхын дэлажьэрэм ишIэныгъэлэжьхэри. Илъэсыбэ хъугъэшъ Адыгеим ичIыгулэжьхэм ащ зэпхыныгъэ дыряI.

КIэрэщэ Анзаур Iофтхьабзэр зэрищагъ.

— Илъэсэу тызхэтыр, зэ­пстэумэ афэдэу, мэкъумэщ хъызмэтымкIи къызэрыкIуагъэп, ау ащ пае къэмынэу гъэтха­сэхэм яхэлъхьанкIи, бжыхьа­сэхэм яIухыжьынкIи пшъэрылъэу тичIыгулэжьхэм зыфагъэу­цужьыгъагъэхэр икъоу гъэцэ­кIагъэ хъугъэх, къэгъэлъэгъонэу тиIэхэр зэрэмыдэйхэр нафэ. Арэу щытми, джыри гумэкIыгъо щымыIэу пIон плъэкIыщтэп. ШъузгъэгумэкIыхэрэм татегущыIэныр, шъуиупчIэхэм джэуап­хэр къяттыжьыныр, IэпыIэгъу тыкъышъуфэхъуныр тимурад шъхьаIэу мы зэIукIэгъур зэхэт­щагъ, — къыIуагъ ащ зэхэсыгъор къызэIуихызэ.

Республикэ Парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм мэкъумэщ техникэр нахьыбэ­рэмкIэ IэкIыбым къызэрэращыщтыгъэм къыхэкIэу мыгъэ къиныгъохэр зэрэщыIагъэхэр къыхигъэщызэ, джы тихэгъэгу ыкIи тиныбджэгъу Республикэу Беларусь къащашIыхэрэр агъэфедэнхэм къыфэкIонхэм пае фермерхэм IэпыIэгъу ятыгъэным республикэр лъэшэу ыуж зэритым къыкIигъэтхъыгъ. Ащ фэшI Республикэу Беларусь къикIыгъэу Адыгеим лIыкIо куп зэрэщыIагъэр агу къыгъэкIыжьыгъ.

АР-м мэкъу-мэщымкIэ иминистрэу Къуанэ Анзаур къызэриIуагъэмкIэ, бжыхьэсэ лэжьыгъэхэм гектар 109567-рэ мыгъэ арагъэубытынэу агъэнэфагъ. Ащ щыщэу 9982-м бжыхьэсэ хьэр халъхьащт, коцэу гектар 88556-рэ апхъыщт. Джащ фэдэу тритикалем гектар 281-рэ, кIымэфэ чъыIэм «ымыгъэщтэрэ» рапсым 10678-рэ арагъэубытыщт. Ра­псым инахьыбэр халъхьэгъах. Адрэ культурэхэм япхъын чъэпыогъум и 5-м шIомыкIэу рагъэжьэным, и 20-м нэс аухыным щэгугъых. НахьыбэрэмкIэ ар зэлъытыгъэр ом изытет.

ПстэумкIи чылэпхъакIэу тонн мин 23,5-рэ республикэм ащ пае ищыкIагъ. Ащ ипроцент 91,1-р, ар тонн мин 23,4-рэ, хьазыр. Рапсыр, соер, тыгъэгъа­зэр ыкIи натрыфыр ары зи­чылэпхъакIэ нахьыбэу IэкIы-
бым къыщащэфы хабзэр. Ащ мыгъэ къиныгъохэр къытыгъэх. ТапэкIэ IэкIыбым емыпхыжьыгъэнхэм, тихэгъэгу къыщыха­хыгъэ лъэпкъыкIэхэр агъэфе­дэнхэм къыфэкIонхэм фэшI Лукьяненкэм ыцIэ зыхьырэ ушэтыпIэ институтым ишIэныгъэлэжьхэр къызэрэрагъэблэ­гъагъэхэр министрэм къыхи­гъэщыгъ.

Къэралыгъо IэпыIэгъум фэгъэхьыгъэ программэхэм къатегущыIэзэ, техникэм икъэщэфынкIэ фермерхэм зэраде­Iэщтхэр, ащ пэIуагъэхьэрэ ахъ­щэм ипроцент 50-м нэсэу къазэрафырагъэгъэзэжьыщтыр къыIуагъ.

Мэкъумэщ хьасэхэм машIом зыкъызэращиштэрэм ипчъагъэ зэрэхахъорэм гумэкIыгъо къызэритырэми, лэжьыгъэм ыуасэ изытети министрэм ягугъу къы­шIыгъ.

Нэужым лэжьыгъэ чылэпхъа­кIэхэм адэлэжьэрэ ушэтыпIэ институтым ишIэныгъэлэжьхэр къэгущыIагъэх. Коц чылэпхъэ лъэпкъхэм апылъ селлекционерэу Ирина Орловар ежь зы­фэгъэзэгъэ культурэм ылъэныкъокIэ къэгущыIагъ. Адыгеим ичIыгулэжьэу илъэсыбэ хъугъэу Iоф зыдашIэхэрэм нахьыпэкIэ аушэтыгъэу агъэфедэрэ лъэпкъыкIэхэм ягугъу къышIыгъ, кIэу Iоф зыдашIэхэрэми къащыуцугъ. Ахэм ащыщэу тичIыгухэм нахь къякIущтым, лэжьыгъэшIу къырахынымкIэ анахьэу зиягъэ къа­кIохэрэм, ахэр пэрыохъу мы­хъунхэм фэшI анаIэ зытырагъэтын фаехэм къатегущыIагъ. Мы институтым къыщыхахыгъэ чылэпхъэ лъэпкъхэр зыгъэфе­дэу, анахьыбэу къизыхыжьхэрэм ащыщхэу ацIэ къыриIуагъ ООО-у «Георгиевская» зыфи­Iорэм, Дондуковскэ элеваторым, Шэуджэн районым и КФХ-у «Зарям».

Нэужым тритикале, натрыф, сое чылэпхъэ лъэпкъхэм апылъ шIэныгъэлэжьхэр къэгущыIагъэх.

Зэхэсыгъом ыуж ащ хэлэ­жьагъэхэр мэкъумэщ техникэм икъэгъэлъэгъонэу «Зарям» ихьасэхэм ащыщ къыщызэIуахыгъэм кIуагъэх. Урысыем ыкIи Республикэу Беларусь къащашIыхэрэр ары ащ къыращэлIэгъагъэхэр. ЧIыгу­лэжьхэр техникэр къыдэзыгъэ­кIырэ хъызмэтшIапIэхэм ялIыкIохэм гущыIэгъу афэхъугъэх, уасэхэм, ахэм къакIырагъэчыщтхэм, фэгъэкIотэнхэм зэдатегущыIагъэх.

АР-м ифермерхэм я Союз ипащэу Дзэхъохъу Аслъан къы­зэриIуагъэмкIэ, ахэм ащыщхэм нахьыпэкIэ зэзэгъыныгъэхэр адашIыгъэхэу техникэр къаIэ­кIэгъахьэ, тапэкIи ащ тетэу язэдэлэжьэныгъэ лъагъэкIотэщт. IэкIыбым къырамыщыми техникэкIи чылэпхъакIэхэмкIи гу­мэкIыгъо щыIэщтэп.

ХЪУТ Нэфсэт.

Сурэтхэр Артур Лаутеншлегер тырихыгъ.