Iоныгъом и 18-р — мэзым иIофышIэхэм я Маф

Мэз отраслэм иIофышIэхэу ыкIи иветеранхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Шъуисэнэхьат епхыгъэ мэфэкIым — мэзым иIофышIэхэм я Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!

Мэзыр тиреспубликэ ибаиныгъэ шъхьаIэхэм зыкIэ ащыщ. Экономикэм имызакъоу, социальнэ ыкIи экологие лъэныкъо­хэмкIи ащ шIогъэшхо пы­лъэу щыт.

Мэзхэм япхыгъэу Iоф зышIэхэрэм пшъэдэкIы­жьышхо ахьы ахэм якъэу­хъумэнкIи, машIом зы­къымыштэнымкIи, акъы­лыгъэ хэлъэу мэзхэр гъэ­федэгъэнхэмкIи.

Шъуисэнэхьат епхыгъэ мэфэкIымкIэ къэтIонэу непэ тыфай гуетыныгъэ шъухэлъэу хэшъухыгъэ сэнэхьатым шъузэрэрылажьэрэм, тимэзхэу тыкъэзыуцухьэрэ дунаир нахь гуIэтыпIэ, нахь кIэра­кIэ къытфэзышIыхэрэм якъэухъумэн шъуиIа­хьышIу зэрэхэшъушIы­хьэ­рэм апае тызэрэшъуфэразэр.

Ныбджэгъу лъапIэхэр, зэкIэми тышъуфэлъаIо псауныгъэ пытэ шъуиIэ­нэу, текIоныгъакIэ шъу­шIынхэу, тиреспубликэрэ ти Хэгъэгурэ яфедэ зы­хэлъ ублэпIэ пстэуми гъэхъагъэхэр ащышъу­шIынхэу!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политическэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолыр къутамэ и Секретарэу КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр