ЯгушIуагъо зерэIэт

Урысыем и Къыблэ ыкIи Темыр Кавказым яныбжьыкIэхэу 2006-рэ илъэсым къэхъу­гъэхэм футболымкIэ язэнэкъокъу кIэухым фэкIуагъ.

ПэшIорыгъэшъ ешIэгъухэм ауж Ставропольрэ Мыекъуапэрэ якомандэхэр апэрэ чIыпIэм фэбэнагъэх. Ставрополь зыщызэIокIэхэм, 2:0-у бысымхэм текIоныгъэр къыдахыгъ.

ЯтIонэрэ ешIэгъоу Мыекъуапэ щыкIуагъэм Адыгеим иныбжьыкIэхэм 2:0-у текIоныгъэр къыщахьыгъ. ЗэхэщакIохэм зэрагъэунэфыгъэм тетэу нахь лъэшыр къыхэхыгъэным фэшI ешIакIохэм пенальтир тфырытфэ агъэ­цэкIэн фэягъ. Мыекъуапэ иешIакIохэм 4:2-у зэIукIэгъур къахьыгъ.

Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Тэтэр Нурбыйрэ тренерэу Пэунэжь Азэматрэ Адыгеим икомандэ ипащэх. Мыекъопэ «Зэкъошныгъэм» илъэсыбэ ахэр хэтыгъэх, джырэ уахътэ ныбжьыкIэхэр агъасэх.

— КъэлэпчъэIутэу ЛIыщэкъо Ренат, къэлапчъэм гъогогъуитIо Iэгуаор дэзыдзэгъэ Алексей Крахмалевыр, АкIэ­гъу Амир, Хьапыщтэ Алан, Дмитрий Герматковыр, нэмыкIхэри дэгъоу ешIагъэх, — къытаIуагъ тренерхэу Тэтэр Нурбыйрэ Пэунэжь Азэматрэ. — Тиспорт псэуалъэхэр зэтегъэпсы­хьагъэх, зэнэкъокъухэм кIалэхэм дэ­гъоу зафагъэхьазырын алъэкIы. ­Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, республикэм футболымкIэ икIэлэцIыкIу-ныбжьыкIэ спорт еджапIэ ипащэу Хьабэхъу Рустем, IэпыIэгъу къытфэхъугъэхэм гъэзетымкIи «тхьа­шъуегъэпсэу» ятIожьы тшIоигъу. Зэ­IукIэгъум еплъыгъэхэм, Iэгу къытфытеуагъэхэм тафэраз.

НыбжьыкIэхэр футболым зэрэфагъасэхэрэм дакIоу, шэн-хабзэхэр зэ­рахьанхэм фапIух. ЦIыфышIу зэрэ­хъущтхэм тренерхэр яшъыпкъэу пы­лъых. Мыекъуапэ дэкIыгъэхэу гъогу зытехьэхэкIэ, адыгэ быракъыр зыда­штэ, мамыр щыIакIэм фагъэбыбэтэныр шэнышIу афэхъугъ.

Тэтэр Нурбый зэнэкъокъум тренер анахь дэгъоу къыщыхахыгъ, шIухьафтын фашIыгъ.

— Футболым гъэхъагъэу щытшIыгъэр къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыге­ир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэтэгъэхьы, — къытаIуагъ Тэтэр Нур­быйрэ Пэунэжь Азэматрэ.

Тигъэзетеджэхэм ацIэкIэ Мые­къуа­пэ иныбжьыкIэ футбол командэ ты­фэгушIо, щытхъоу къыдихыгъэм хи­гъэхъонэу фэтэIо.